Hakkakul Logo Beyaz

18 Kısım Genel Maksatlı Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ANKARA TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

18 KISIM GENEL MAKSATLI TIBBİ SARF MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/128322
1-İdarenin
a) Adresi : MSB ANKARA TEDARIK BÖLGE BASKANLIGI ETLIK CADDESI (ESKI GARAJLAR YANI) 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123843250 – 3123843261
c) Elektronik Posta Adresi :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
18 KISIM GENEL MAKSATLI TIBBİ SARF MALZEMESİ (AYRINTILI İHTİYAÇ LİSTESİNDE AÇIKLANMIŞTIR)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı ETİMESGUT/ANKARA İrtibat No: 0312 243 11 90
c) Teslim tarihi : Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin imzalanmasını takip eden tarihten itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde, teslim edilecektir. Teslimatla ilgili diğer hususlar sözleşmenin 44.2'nci maddesinde belirtilmiştir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Hizmet Alımları ve Sağlık Malzemeleri Tedarik Şube Müdürlüğü Sağlık Malzemeleri Tedarik Kısmı Etlik/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 09.06.2016 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için;

a. Aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi,

b. Aday veya isteklilerin; teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi,

c. Teklif edilen ürüne  ait tek TİTUBB kayıt belgesi sunulacaktır.  Sunulan TİTUBB belgesi ilgili mal saymanlığına teslim edilecek ürüne ait olacaktır.

İç ve dış ambalajında barkot ve etiket bilgisi yer alan malzemeler için yüklenici tarafından iç ambalajda yer alan barkot bilgisine ait TİTUBB kaydı; iç ambalajında barkot ve etiket  bilgisi yer almayan malzemeler için ise dış ambalajda yer alan barkot bilgisine ait TİTUBB kaydı ibraz edilecektir.

Yüklenici tarafından teklif edilen ürün veya ürünlerin; ihale tarihinden ordu malı olana kadar TİTUBB ve Sağlık Bakanlığı kayıt durumlarının “GEÇERLİ” olması sağlanacaktır. TİTUBB belgelerinin geçerlilik süreleri ihale teklif aşamasının dışında ayrıca, muayene ve saymanlık kat’i kabul aşamalarında da kontrol edilecektir. Ayrıca taşınır mal işlem belgesi düzenleme tarihi itibari ile muayene aşamasında kabulü yapılan malzeme MEDULA sistemine tanımlı olacaktır.

2. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında olan ürünler için ;

a. Üretici veya ithalatçı firma,  ürünün TİTUBB kapsamı dışında olduğuna dair beyanını teklif ile birlikte yazılı olarak sunacaktır.

b. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için istekliler; geçerli bir ürün kalite veya kalite sistem belgesi ibraz edecektir.

3.18. kalem için istekli ihale komisyonuna geçerli bir kalite sistem belgesi veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş ''Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi''ni teklifleri ile birlikte teslim edecektir.  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Şartname Odasıadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Hizmet Alımları ve Sağlık Malzemeleri Tedarik Şube Müdürlüğü Sağlık Malzemeleri Tedarik Kısmı Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.