Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

396 Kısım Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ADANA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

396 KISIM GENEL TIBBI SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/153149
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Baraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Cad. SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224557081 – 3224557098
c) Elektronik Posta Adresi : khb01.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
396 KISIM TIBBI SARF MALZEME ALIMI YAPILACAKTIR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdare bazında ihtiyaç listesinde yer alan idarelerin depolarıdır. Genel Sekreterliğimizce uygun görülmesi durumunda bağlı idarelerden, ihtiyaç bildirmese dahi ihtiyacı olan idarenin deposuna teslimat yapılabilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra ihale konusu ürünlerden 2, 8, 20, 21, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 53, 59, 61, 74, 81, 82, 83, 84, 138, 140, 144, 171, 172, 203, 223, 251, 252, 299, 300, 304, 305, 309, 311 313, 356.kalemlerde 17.12.2016 tarihinde, diğer kalem ürünlerde 20/09/2016 tarihinde işe başlanılacak ve peyderpey yazılı sipariş bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde sipariş çekilen miktar kadar malzeme Sağlık Tesisine teslim edilecektir. Sağlık tesisi ihtiyacına göre yada stokla ilgili kanun ve/veya yönetmeliklerde değişiklik olması halinde teslimat programını değiştirebilir. Yeni program firmaya tebliğ edildikten sonra firma yeni programa uymak zorundadır. Süreçlerin uzaması halinde işe başlama süresi belirtilen tarihten sonraki bir tarih olsa bile işin bitiş tarihi 30 Ekim 2017 tarihini geçemez.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu Yeni Baraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Caddesi Seyhan/Adana
b) Tarihi ve saati : 16.06.2016 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan teklif ettikleri ürünler için TİTUBB ürün kayıtları ile firma ve/veya bayilik kayıtlarını (her bir ürün için sıra numarası belirterek) ibraz edeceklerdir.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ise; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından, kaşeli ve imzalı olarak verilen ve söz konusu ürünün ''kapsam dışı olduğu'' ile ilgili yazılı beyanını içeren belge ve isteklinin o ürünü satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı/yetkili satıcı belgesi ihale teklif zarfı içinde sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerce, İhale listesinin 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 ,32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 159, 160, 161, 187, 188, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 285, 299, 300, 301, 302, 303, 304,305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 324, 325, 326, 357, 358, 364.ve 365.kalemler için  en az 1 adet numune satın alma birimine son teklif verme tarih ve saatine kadar teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde kalem sırası ve firma bilgisi mutlaka belirtilecektir. Numuneler, İhale Komisyonu Uzman Üyeleri tarafından teknik şartnameye uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla kullanılacak ve İstekliye iadesi yapılmayacaktır. Numuneler için isteklilerce herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
Ayrıca İsteklilerce; İhale listesinin 104. ve 105. kalemleri için teknik şartnameye cevap belgesi ve  kataloğ veya ürün özelliklerini içeren belge verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Türkiye Halk Bankası Gazipaşa Bulvarı Şubesi nezdindeki TR76 0001 2009 1650 0005 0000 10 İBAN Nolu hesabına Doküman bedelini yatırarak, ıslak imzalı makbuz mukabilinde Satınalma Biriminden alınabilir. İhaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP a kayıt olması zorunludur. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi Yeni Baraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Caddesi Seyhan/Adana adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.