Hakkakul Logo Beyaz

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN İŞLERİN MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VEYA YAPIM İŞLERİ İHALELERİ MEVZUATINDAN HANGİSİNE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN ANILAN KANUN’UN 4’ÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN MAL, HİZMET VE YAPIM TANIMLARI DİKKATE ALINARAK ALIMIN HANGİSİNİN KAPSAMINA GİRDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR

Karar No : 2022/UY.I-1397

Karar Tarihi : 16.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 4

“İhale onay belgesinde “İhale ile ilgili açıklamalar kısmında” ihale konusu işin “Çerkezköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Atatürk caddesi- Öztrak Caddesi ve birbirine bağlayan sokakların, yaya yürüyüşünü kısıtlayan kot farklarını ortadan kaldırmak, trafiği gece kolayca görülebilecek şekilde yolu aydınlatmak ve trafik akışını sağlayacak yol, peyzaj, aydınlatma, yağmur suyu, drenaj hattı ve plastik ve metal objeleri içeren yapım işi” olarak tanımlandığı ve ayrıca yaklaşık maliyet icmalinde de yapılacak işlerin ağırlıklı olarak inşaat işleri olmak üzere makine tesisatı, elektrik, donatı elemanları temin ve montajı ile bitkisel peyzaj işlerinden oluştuğu görülmüştür.

Yukarıda belirtilen Kanun’un 4’üncü maddesinde yer alan tanımlar arasında “yapım” tanımına yer verildiği ve söz konusu tanımda yapım işlerinin bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel metro, viyadük, spor tesisi, altyapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri olarak sayıldığı, ayrıca sayılan inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerinin de anılan Kanun’un yapım işleri kapsamında sayıldığı anlaşılmaktadır.

Anılan Kanun kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen işlerin mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri ihaleleri mevzuatından hangisine göre gerçekleştirilmesi gerektiğini belirlemek için anılan Kanun’un 4’üncü maddesinde bulunan mal, hizmet ve yapım tanımları dikkate alınarak alımın hangisinin kapsamına girdiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Buradan hareketle yukarıda belirtilen doküman düzenlemeleri doğrultusunda ihale konusu işin kentsel tasarım peyzaj yapım işi olarak kaldırım doğaltaş kaplama, beton kaldırım ve yol imalatı, yeşil alan ve aydınlatma çalışması yapılmasını içeren, ağırlıklı olarak inşaat işleri başta olmak üzere makine tesisatı, elektrik, donatı elemanları temin ve montajı ile bitkisel peyzaj işlerinden oluşan bir yapım işi niteliğinde olduğu,

696 sayılı KHK sonrasında yapılan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde değiştirilen Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.3’üncü maddesinde mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edileceği açıklanmış olup, idare tarafından yapım işi olarak gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyetinin yarısından fazlasının inşaat işlerinden oluştuğu, söz konusu ihale kapsamında bitkisel peyzaj işlerinin var olduğu görülmekte ise de yapım işlerinin miktarı ve niteliği dikkate alındığında söz konusu işlerin mevcut yapım işinin parçası şeklinde değerlendirilebileceği gibi toplam işler arasında ağırlıklı miktarda olmadığı, bu itibarla da idarece ihale konusu işin yapım ihalesi olarak yapılmasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”