Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLMAYAN İHALE HK.

KARAR: 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLMAYAN BİR İHALEYLE İLGİLİ OLARAK KAMU İHALE KURUMU’NUN İNCELEME GÖREV VE YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UY.IV-1058

“Bahse konu ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmadığı, 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında yapıldığı anlaşılmış olup, 4734 sayılı Kanun kapsamında olmayan bir ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.”