Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

4734 SAYILI KANUN’A TABİ OLMAYAN İHALELER HK.

KARAR : 4734 SAYILI KANUN’A TABİ OLMAYAN İHALELER İLE İLGİLİ OLARAK KAMU İHALE KURUMU’NUN İNCELEME GÖREV VE YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR

KARAR NO : 2023/UH.IV-50

KARAR TARİHİ : 11.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 3, 53 ve 54

“Yapılan inceleme sonucunda;

 

2017/70224 İKN’li “154 Kv 1817/1 (Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Muş Tm ile 154 Kv 1817/2 (Bağışlı, Patnos, Erciş) Grubunda Bulunan Trafo Merkezlerin (Bakım Onarım ve Güvenlik Hariç) 3 Yıl Süre ile Hizmet Alım Yolu ile İşletilmesi” işine ait 17.02.2017 tarihinde EKAP’ta yayımlanan ihale ilanının 16’ncı maddesinde; “Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir” denilmiş olup, başvuruya konu 2017/94595, 2017/50010, 2018/52419 İKN’li diğer ihalelerin de EKAP üzerinden yapılan incelemelerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendine göre istisna olarak ihale edildikleri tespit edilmiştir.   

 

Bu kapsamda, başvuruya konu ihalelerin 4734 sayılı Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında gerçekleştirildikleri anlaşılmış olup, söz konusu Kanun’un 3’üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilen ihaleler; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanun’a tabi olmayan başvuruya konu ihaleler ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Nitekim, Ankara 31. İş Mahkemesi Hakimliği’nin “görülmekte olan tespit (İş Hukukundan kaynaklanan) davası nedeniyle aktarılan hizmet alım sözleşmesinin 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesi kapsamında personel çalıştırmasına dayalı olup olmadığı hakkında bilgi istenilen” 16.07.2021 tarih ve (2021/317)/19375 sayılı yazısına Kurum’un 27.09.2021 tarih ve E.2021/16374 sayılı cevabi yazısıyla “5812 sayılı Kanun ile Kurum’un 4734 sayılı Kanun’da belirlenen itirazen şikayet dışındaki yollarla inceleme ve denetim yapma görev ve yetkisinin kaldırıldığı, Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin hakemlik ve bilirkişilik yapamayacaklarının hüküm altına alındığı, bu itibarla; ilgi yazı içeriğinde belirtilen hususlara ilişkin olarak Kurumumuzca inceleme ve hukuki değerlendirme yapılmasının, rapor tanzim edilmesinin ve/veya bilirkişi ya da meslek personeli görevlendirilmesinin mümkün bulunmadığı ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı ihalelere ilişkin açıklamalara yer verildiği” hususları bildirilmiştir.   

 

Ankara 31. İş Mahkemesi Hakimliği’nin “Mahkemelerinde görülmekte olan dava ile ilgili olarak dava konusu hizmet alımı işinin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı hususu hakkında bilgi ve belge talep edilen” bila tarihli ve 2021/317 sayılı yazısına Kurum’un 03.03.2022 tarih ve E.2022/3841 sayılı cevabi yazısıyla da “Davaya konu ihaleye ilişkin EKAP üzerinden yapılan araştırma sonucu, söz konusu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapıldığı ve 4734 sayılı Kanun kapsamına girmediği, “Personel Çalıştırmaya Dayalı mı?” sorusuna idarece “evet” cevabının verildiği,

4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (b) fıkrasının (1) numaralı bendinde; bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak yapılan şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmanın Kamu İhale Kurumu’nun görevleri arasında sayıldığı, Kanun’un 54’üncü maddesinde ise aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceklerinin hüküm altına alındığı” hususları bildirilmiştir.

 

Ayrıca, itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan kişiye ait imza beyannamesinin aslının ya da noter onaylı örneğinin itirazen şikayet dilekçesi ekinde yer almadığı ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki “Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz” hükmüne aykırı olarak tek dilekçe ile dört ayrı ihaleye yönelik itirazen şikayet başvurunda bulunulmuştur.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.”