Hakkakul Logo Beyaz

4734 SAYILI KANUN’UN 10’UNCU MADDESİNDE SAYILMAYAN BİR BELGENİN SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI ÖNCESİNDE İDAREYE SUNULMASI İSTENEMEZ

Karar No : 2022/UH.II-1610

Karar Tarihi : 21.12.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 10

“İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden başvuruya konu ihalenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Personel Taşıma (Servis) Hizmet Alımı” işine ilişkin olduğu, ihale ilanının 07.10.2022 tarihinde yapıldığı, 24 adet ihale dokümanı indirildiği ve başvuru sahibi dahil olmak üzere 3 istekli olabilecek tarafından ihale dokümanı düzenlemelerine yönelik olarak şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan şikâyetlerin verilmesini izleyen on gün içerisinde idarece herhangi bir karar alınmadığı, ihalenin açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle 11.11.2022 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirildiği, ihaleye 16 isteklinin teklif verdiği, 6 isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin beyanda bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonucunda ihalenin D… Turizm Sanayi ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, B… Ulaşım Turizm Filo Kiralama Ticaret Anonim Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibinin ise ihaleye teklif vermediği anlaşılmıştır.

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname düzenlemelerinde ihale konusu personel taşıma hizmetinde kullanılacak araçların plaka numaraları ile ruhsat fotokopilerinin sözleşmeden önce idareye ibraz edileceğinin belirtildiği görülmüştür. 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde ihaleye katılım aşamasında aranan belgelerden Kurum tarafından taahhütname sunulmasına imkân tanınanlara ilişkin olarak kanıtlayıcı belgeler ile yine Kanun’un bahse konu maddesi kapsamında sayılan diğer belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı, söz konusu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi veya sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen durumlara aykırı hususlar içermesi halinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla yapılan değerlendirme neticesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan maddesinde sözleşmenin imzalanması öncesinde sunulması gereken belgelerin neler olduğunun hüküm altına alındığı, dolayısıyla idarelerce sözleşmenin imzalanması öncesinde ihale üzerinde bırakılan istekliden istenilebilecek belgelerin belirli olduğu anlaşılmıştır.

Ancak, incelemeye konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Servis Araçlarına İlişkin Hususlar”ın düzenlendiği 3’üncü maddesinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale konusu personel taşıma hizmetinde kullanılacak araçların plaka numaraları ile ruhsat fotokopilerinin sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı görülmüş olup, Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılmayan söz konusu belgenin sözleşmenin imzalanması öncesinde idareye sunulmasının istenemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”