Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

6 Ay Süreli Kars Belediyesi Temizlik Hizmet Alımı İşi

KENT TEMİZLİĞİ, ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

KARS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6 AY SÜRELİ KARS BELEDİYESİ TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/142626

1-İdarenin

a) Adresi : YUSUFPAŞA MAH. KARADAĞ CAD. 19 36100 KARS MERKEZ/KARS
b) Telefon ve faks numarası : 4742232152 – 4742232155
c) Elektronik Posta Adresi :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
100 PERSONEL İLE 6 AY SÜRELİ KARS BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERSİNDE ÇÖP TOPLAMA, NAKLİ, EL VE ARAÇ İLE SÜPÜRME, YER ALTI VE YERÜSTÜ KONTEYNERLARIN BOŞALTILMASI, CADDE VE SOKAKLARIN YIKANMASI HİZMETİ İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KARS MERKEZ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KARS BELEDİYESİ İHALE VE SATIN ALMA BİRİMİ -YUSUF PAŞA MH.KARADAĞ CD.NO:19 C BLOK KAT:3
b) Tarihi ve saati : 09.06.2016 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
13 m³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu asgari 174 HP motor gücünde 2012 Model 1 İdare Malı
7 m³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu asgari 143 HP motor gücünde 2012 Model 2

 

İdare Malı

20 Ton Kapasiteli Damperli Kamyonu asgari 220HP motor gücünde 2012 Model 1

 

İdare Malı

Traktör Kepçe asgari 90HP motor gücünde 2012 Model 1

 

İdare Malı

Asgari 13 m³ kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu asgari 130.kW motor gücünde 2012 Model veya üstü  3 Kendi Malı veya Kiralık
Asgari 7 m³ kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu asgari 107.kW motor gücünde 2012 Model veya üstü  4 Kendi Malı veya Kiralık
3 m³ damperli mini Atık Aracı asgari 60 kW motor gücünde 2012 Model veya Üstü 1 Kendi Malı veya Kiralık
Asgari 6 m³ kapasiteli Süpürge Aracı Asgari 1500 LT. Temiz Su Tankı Kapasiteli, Vakumlu, Çift Taraflı Süpürge Sistemli, Hidrostatik Aktarma Sistemi ( Gücünü Araç Motorundan Alan Mono Blok Özellikli), Joystick Sistemli, Geri Görüş Fırça Takip Kamera Sistemli, Orta Fırçalı, Süpürge Genişliği Asgari 2m. Olan, Asgari 170kW motor gücünde 2015 model veya üstü  1 Kendi Malı 
Asgari 10 Ton Kapasiteli Arozöz Asgari 170 kW motor gücünde, 2012 Model veya Üstü  1 Kendi Malı veya Kiralık

Asgari 18m³ kapasiteli Çok amaçlı katı atık toplama kamyonu, Mantar kafalı ve asgari 5m³ kapasiteli yeraltı ve yerüstü konteynırlarını dikey ve yatay eksen üzerinde hareket eden ve bir joystick marifetiyle kullanılabilen teleskopik vinç, asgari 18 m³ çöp kompaktörü Asgari 210 kW motor gücünde ve 2013 model veya üstü

1 Kendi Malı 
Denetim Aracı Asgari 60kW motor gücünde, asgari 1400 cc motor hacminde ve 2012 model veya Üstü (Kendi Malı veya Kiralık) 1 Kendi Malı veya Kiralık
Manuel İtmeli Kaldırım Ve Yol Süpürme Aracı Asgari 25 LT. Çöp Hazneli, Asgari 550 mm. Süpürme Genişlik Kapasiteli Manüel İtmeli Fırçalı Yol Süpürme Aracı. Asgari 5.5 HP motor gücünde 2012 model ve üstü hybrid sistem 1 Kendi Malı

 

Kendi malı şartı aranan araçların; Araç ruhsatları ile birlikte Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklere Hayız olduğunu gösteren imalatçıdan alınmış araca eklenmiş teçhizat ve/veya ekipmanın uygunluk projeleri ve belgeleri teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur. İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat  demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tesvik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine teçhizat ve diğer ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

1- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM  BELGESİ
2- TS 13111 İŞYERLERİ-KENT TEMİZLİĞİ HİZMET YETERLİK BELGESİ
3- ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kent Temizliği (Atık Toplama ve Nakletme, Yer Altı Ve Üstü Konteynerların Boşaltılması ve/veya Cadde Ve Sokakların El Ve Makine İle Süpürülmesi) Hizmet Alım İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARS BELEDİYESİ İHALE VE SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARS BELEDİYESİ İHALE VE SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.