Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

65 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ

65 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/576929
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124143000 – 2124143010
c) Elektronik Posta Adresi : ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
65 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Birimi Tıbbi Malzeme Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin tamamı 30.06.2022 tarihine kadar ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10 gün içerisinde teslimatı gerçekleştirmek zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Prefabrik C Blok 2.Kat Prof. Dr. Necmettin POLVAN Dersanesi -Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 04.11.2021 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belgeyi,

2) Tıbbi Cihaz durumu, tedarikçi / Bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifiyle birlikte sunmalıdır. Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için firmaların kapsamdışı yazılı beyanları esastır.

3)Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, barkot no’sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no’su, bayi ise bayi kodunun yer aldığı http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm’den hazırlamış olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb, vb.) idareye sunmalıdır.

4)Ürün, tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden, ÜTS’de ürün kayıtlı değil ise TİTUBB sisteminden yapılacaktır.

5) İstekliler idari şartnamenin 2.1/c bendindeki sut kodlarıyla, teklif ettikleri ürünlerinSGK https://medula.gov.tr/MedulaUbbSorgu/Pages/ubbBarkodSorgu.jfs’den sut koduyla, eşleşmiş olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna sunmalıdır.

10 ve 11 nolu kalemler için; İğneler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Ve iğnenin dayanıklılığının sağlanması için alaşımının içerisinden en az % 7.5 – % 9.5 arası Nikel, Krom oranı en az % 10 olmalıdır ve bu oranlar iğne üreticisi tarafından belgelenmelidir. Bu belgeler ihale teklif dosyasında ihale esnasında İhale Komisyonuna sunulmalıdır.

29 nolu kalem için; endoskopik dişli tutucunun operasyon süresi boyunca hastada aynı performansı sağlaması ve vaka sırasında dokuda aynı güçte çalışması için, dişli tutucu çene özelliği % 17 krom % 4 nikel alaşımından oluşmalıdır. Bu belge ihale teklif dosyasında ihale esnasında İhale Komisyonuna sunulmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

NUMUNE:İstekliler;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ve  65  nolu kalemler için en az 1 adet, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 38, nolu kalemler için en az 2 adet, numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. (Bu uygulama ”Muayene Kabul Komisyonu” incelemesi yerine geçmez.) Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

10 ve 11 nolu kalem için; İdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde, test bedelleri ihaleye katılan firma tarafından karşılanmak üzere, ürünleri gerekli gördüğü testlerden ( bu testler; Lif cinsi tayini, Çap tayini, İpliğin uzunluğu tayini, İplik kopma, İğne kırılma tayini, İğne sivrilik ,keskinlik tayini, Düğüm kopma mukavemeti tayini, Cerrahi iğnenin iplikten ayrılma kuvveti tayini, Boya sabitliğinin tayini testleridir bunların hepsi veya sadece gerekli olanları yaptırılabilecektir.) Geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuvara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmadan tekrar numune istenecektir.

10 nolu kalem için; İhaleye giren her firma teklif ettikleri malzemenin orijinal kataloglarını veya broşürlerini, Türkçe yazılmış prospektüslerini ihale esnasında İhale Komisyonuna sunmalıdır.

64. Kısım ( 64  nolu kalem için; Set ile gerçekleştirilen işlemlerde antikoagulan olarak heparin ve sitrat kullanılması için uygun olmalıdır. Teklif veren firma bu iddiasını Demo ile ispatlamalıdır.

64. Kısım (65 nolu kalem için; Ürünlerin Türkçe broşürleri ihale esnasında İhale Komisyonuna sunmalı ve ürünün kullanılabileceği endikasyonlar broşürlerde açıkça belirtilmelidir.

64. Kısım ( 65 nolu kalem için; Kurum teklif edilen sistemlere yönelik teknik özelliklere uyumluluğu kontrol için ürün numunesi ve uygulamalı Demontrasyon isteyebilir. Demontrasyon yapmayan veya teknik özellikleri uyumlu olmayan numuneler veya sistemler değerlendirmeye alınmazlar.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 8. Kısım ( 8 nolu kalem ), 28. Kısım ( 28 nolu kalem ), 29. Kısım ( 29 nolu kalem ), 30. Kısım ( 30 nolu kalem ), 31. Kısım ( 31 nolu kalem ), 32. Kısım ( 32 nolu kalem ), 33. Kısım ( 33 nolu kalem ), 34. Kısım ( 34 nolu kalem ), 35. Kısım ( 35 nolu kalem ), 36. Kısım ( 36 nolu kalem ), 37. Kısım ( 37 nolu kalem ), 38. Kısım ( 38 nolu kalem ), 49. Kısım ( 49 nolu kalem ), 60. Kısım ( 60 nolu kalem ), 61. Kısım ( 61 nolu kalem ), 62. Kısım ( 62 nolu kalem ), 63. Kısım ( 63 nolu kalem ) kısımlarında %7(yedi ), 1. Kısım ( 1 nolu kalem ), 2. Kısım ( 2 nolu kalem ), 3. Kısım ( 3 nolu kalem), 4. Kısım ( 4 nolu kalem ), 5. Kısım ( 5 nolu kalem ), 6. Kısım ( 6 nolu kalem ), 7. Kısım ( 7 nolu kalem ), 9. Kısım ( 9 nolu kalem ), 10. Kısım ( 10 nolu kalem ), 11. Kısım ( 11 nolu kalem ), 12. Kısım ( 12 nolu kalem ), 13. Kısım ( 13 nolu kalem ), 14. Kısım ( 14 nolu kalem ), 15. Kısım ( 15 nolu kalem ), 16. Kısım ( 16 nolu kalem ), 17. Kısım ( 17 nolu kalem ), 18. Kısım ( 18 nolu kalem ), 19. Kısım ( 19 nolu kalem ), 20. Kısım ( 20 nolu kalem ), 21. Kısım ( 21 nolu kalem ), 22. Kısım ( 22 nolu kalem ), 23. Kısım ( 23 nolu kalem ), 24. Kısım ( 24 nolu kalem ), 25. Kısım ( 25 nolu kalem ), 26. Kısım ( 26 nolu kalem ), 27. Kısım ( 27 nolu kalem ), 39. Kısım ( 39 nolu kalem ), 40. Kısım ( 40 nolu kalem ), 41. Kısım ( 41 nolu kalem ), 42. Kısım ( 42 nolu kalem ), 43. Kısım ( 43 nolu kalem ), 44. Kısım ( 44 nolu kalem ), 45. Kısım ( 45 nolu kalem ), 46. Kısım ( 46 nolu kalem ), 47. Kısım ( 47 nolu kalem ), 48. Kısım ( 48 nolu kalem ), 50. Kısım ( 50 nolu kalem ), 51. Kısım ( 51 nolu kalem ), 52. Kısım ( 52 nolu kalem ), 53. Kısım ( 53 nolu kalem ), 54. Kısım ( 54 nolu kalem ), 55. Kısım ( 55 nolu kalem ), 56. Kısım ( 56 nolu kalem ), 57. Kısım ( 57 nolu kalem ), 58. Kısım ( 58 nolu kalem ), 59. Kısım ( 59 nolu kalem ), 64. Kısım ( 64, 65 nolu kalemler ) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Prefabrik C Blok 2.Kat Prof. Dr. Necmettin POLVAN Dersanesi -Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.