Hakkakul Logo Beyaz

8 kalem muhtelif cihaz alımı

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

8 Kalem Muhtelif Cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2016/147674
1-İdarenin
a) Adresi : DÖGOL CD 3 06100 TANDOĞAN YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122234363 – 3122127414
c) Elektronik Posta Adresi : ssahin@ankara.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
8 Kalem Muhtelif Cihaz 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1) 1 Adet Kayar Kapılı Buhar Sterilizatörü(Tip 1) Kalp Damar Hastalıkları 2) 2 Adet Kayar Kapılı Buhar Sterilizatörü(Tip 2) Müşterek Cerrahi Ameliyathanesi 3) 1 Adet Video Gastroskop İbni Sina Hastanesi Genel Cerrahi Ameliyathanesi 4) 1 Adet Video Kolonoskop İbni Sina Hastanesi Genel Cerrahi Ameliyathanesi 5) 1 Adet Video Laringoskop İbni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 6) 1 Adet Entübasyon Video Endoskop ve Kompakt Görüntüleme Sistemi Cebeci Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Ameliyathanesi 7) 1 Adet Hd Görüntüleme Sistemi Cebeci Hastanesi Müşterek Cerrahi Ameliyathanesi 8) 1 Adet Kolposkopi Cihazı Cebeci Hastanesi Kadın Hastalıkları
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan en geç 60 gün sonra malın tamamı teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şubesi(Ord.Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Ek Hizmet Binası) 8.Kat Yenimahalle/Tandoğan/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 07.06.2016 – 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

 İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak 8 kalem muhtelif cihaz(1 adet kayar kapılı buhar sterilizatörü(Tip 1),2 adet kayar kapılı buhar sterilizatörü(Tip 2),1 adet video gastroskop,1 adet video kolonoskop,1 adet video laringoskop,1 adet entübasyon video endoskop ve kompakt görüntüleme sistemi,1 adet hd görüntüleme sistemi ve 1 adet kolposkopi cihazı) her cihaz için TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a)İstekliler teklif ettikleri cihazlara ait katalog veya broşür vereceklerdir.

b) Teknik şartnameye madde madde cevap verilecektir.(Teknik şartnameye verilen cevaplar katalog veya broşür üzerinde de gösterilecektir. Ayrıca istekliler teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dokümanları ya da üretici firmadan alınan yazılı metinler üzerinde işaretleyerek vereceklerdir.)
c) Teklif edilen 8 Kalem Muhtelif Cihazın her biri için ayrı ayrı marka ve model beyanı verilecektir.
d) 8 Kalem Muhtelif Cihazın her biri için XML CD'si verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şubesi Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Ek Hizmet Binası B Blok Kat:8 (Emniyet Mah. İncitaş Sok.) Tandoğan-Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şubesi(Ord.Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Ek Hizmet Binası)8.Kat Yenimahalle/Tandoğan/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.