Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARECE AÇIKLAMA İSTENEN TEKLİF BİLEŞENLERİ HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN TEKLİFTE ÖNEMLİ GÖRÜLEN VE AÇIKLAMA İSTENEN TEKLİF BİLEŞENLERİNİN NET OLARAK BELİRTİLMEMESİ HALİNDE SUNULAN AÇIKLAMALARIN SAĞLIKLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN OLMAZ

KARAR NO : 2022/UH.II-1436

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5 ve 38

“Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde, “…79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.” açıklaması bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamasından aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin işlerlik kazanmasının istenildiği, zira idare tarafından teklifte önemli görülen ve açıklama istenen teklif bileşenlerinin net olarak belirtilmemesi halinde sunulan açıklamaların sağlıklı olarak değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda idare tarafından aşırı düşük teklif olarak belirlenen ihale üzerinde bırakılan istekliye 19.09.2022 tarihli ve 4906 sayılı yazı ile EKAP üzerinden, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen belgeler ile birlikte aşırı düşük bulunan teklifin 4734 sayılı Kanun’un 38 ve İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi çerçevesinde açıklanmasının talep edildiği, ancak aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenlerine ilişkin belirleme yapılmadığı görülmüştür.

Yapılan incelemede mevzuatın aktarılan düzenlemeleri uyarınca, aşırı düşük teklif sorgulamasının önemli teklif bileşenleri belirlenerek gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşıldığından idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının önemli teklif bileşenleri belirlenmek suretiyle yenilenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”