Hakkakul Logo Beyaz

AÇIKLAMAYA KONU İŞ KALEMLERİ/GRUPLARI LİSTESİ VE AÇIKLANMASI İSTENİLMEYECEK ANALİZ GİRDİLERİNİN BELİRTİLDİĞİ ANALİZ GİRDİLERİ TABLOLARININ İSTEKLİLERE SUNULMASI SURETİYLE TEKLİF DEĞERİ SINIR DEĞERİN ALTINDA KALAN TÜM İSTEKLİLER İÇİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI YAPILMASI GEREKİR

Karar No : 2022/UH.II-1348

Karar Tarihi : 03.11.2022

“Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; idarenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddelerine uygun şekilde aşırı düşük teklif açıklamasına konu iş kalemleri/gruplarının ve iş kalemlerine ilişkin analiz girdilerinin belirlenmemiş olduğu, aşırı düşük tekliflerin sorgulanması aşamasında, isteklilere teklif açıklamasına konu iş kalemleri ile açıklanması istenilmeyecek analiz girdilerinin belirtildiği analiz girdileri tablolarının sunulmamış olduğu, sadece ihale üzerinde kalan isteklinin teklif açıklamasını idareye sunduğu, teklif açıklamasına konu iş kalemleri/grupları listesi ve analiz girdilerine ilişkin tabloların hazırlanmamış olması nedeniyle, sunulan teklif açıklamasına ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı anlaşıldığından idare tarafından “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” hazırlanması, aşırı düşük teklif sorgulamasına konu iş kalemleri/gruplarının belirlenmesi, yine ilgili iş kalemleri/gruplarına ilişkin analiz girdileri tablolarının oluşturulması ve açıklanması istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenmesi, aşırı düşük tekliflerin sorgulanması aşamasında, sorgulama yazısının ekinde açıklamaya konu iş kalemleri/grupları listesi ve açıklanması istenilmeyecek analiz girdilerinin belirtildiği analiz girdileri tablolarının isteklilere sunulması suretiyle teklif değeri sınır değerin altında kalan her iki istekli için de aşırı düşük teklif sorgulaması işleminin yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili açıklamaları doğrultusunda, teklif değeri sınır değerin altında olan tüm istekliler için yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”