Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AĞIR AYKIRILIK HALLERİNİN BELİRLENMEMESİ HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN TAKDİR YETKİSİNE BAĞLI OLARAK AĞIR AYKIRILIK HALLERİNİN BELİRLENMEMESİ MEVZUATA AYKIRI DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-405

“… Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 16’ncı maddesine ilişkin açıklamalar uyarınca; anılan maddenin 16.1.2 numaralı bendinde, cezaya konu olacak aykırılık hallerinin, bunlara ilişkin ceza oranlarının ve tekrarlanabilecek asgari ceza sayısının ilgili bentte bulunan tablo kapsamında idarece belirlenebileceği; aynı maddenin 16.1.3 numaralı bendinde ise 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği aykırılık hallerinin yine idarece belirlenebileceği, bahse konu 16.1.2 ve 16.1.3 bentlerinde özel ve ağır aykırılık hallerini belirleme ve tanımlamada idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, mevzuatta söz konusu özel veya ağır aykırılık hallerinin belirlenmesini zorunlu kılan bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla idare tarafından Sözleşme Tasarısının 16.1.3’üncü maddesinde takdir yetkisine bağlı olarak ağır aykırılık hallerinin belirlenmemesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”