Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AĞIR AYKIRILIK HALLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME HK.

KARAR: İDARECE ÖZEL VE AĞIR AYKIRILIK HALLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMAMASININ TAKDİR YETKİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖZEL AYKIRILIK VE SÖZLEŞMENİN FESHİNİ GEREKTİRİR AĞIR AYKIRILIK HALİ ÖNGÖRÜLMEDİĞİ ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-827

“Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı” 16’ncı maddesinin 16.1.1’inci fıkrasında sözleşme hükümlerine uyulmaması durumunda ortaya çıkacak genel aykırılık halleri için uygulanacak asgari ceza oranının, sözleşme bedelinin on binde 5,00’i olarak belirlendiği, anılan maddenin 16.1.2’nci fıkrasında  özel aykırılık hallerine, ihtar yapılıp yapılmayacağına, sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranına ve sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısına ilişkin, 16.1.3’üncü maddesinde sözleşmenin feshini gerektiren ağır aykırılık hallerine ilişkin  bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

İdarece Sözleşme Tasarısı’nın  “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı” 16’ncı maddesinin 16.1.1’inci fıkrasında sözleşme hükümlerine uyulmaması durumunda ortaya çıkacak genel aykırılık halleri için uygulanacak asgari ceza oranının belirlendiği, anılan maddenin 16.1.2’nci fıkrasında özel aykırılık hallerine, ihtar yapılıp yapılmayacağına, sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranına ve sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısına ilişkin, 16.1.3’üncü maddesinde sözleşmenin feshini gerektiren ağır aykırılık hallerine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, idarece özel ve ağır aykırılık hallerine ilişkin düzenleme yapılmamasının takdir yetkisi çerçevesinde özel aykırılık ve sözleşmenin feshini gerektirir ağır aykırılık hali öngörülmediği şeklinde değerlendirilmesi gerektiği, mevzuata aykırılık oluşturmayacağı gibi ihale konusu işin sözleşmeye uygun olarak yürütülmesini de engellemeyeceği, kaldı ki İdarece şikâyete verilen cevapta Sözleşme Tasarısı’nın “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 26’ncı maddesi ve nitekim sözleşmede düzenleme bulunmayan hallerde 4734 ve 4735 sayılı Kanun ile genel hükümlerin dikkate alınacağı hususlarının dile getirildiği dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”