Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AĞIR AYKIRILIK HALLERİNİN İHLALİ HK.

KARAR: AĞIR AYKIRILIK HALLERİNİN İHLALİ DURUMUNDA İDARECE UYGULANACAK TEK YAPTIRIM SÖZLEŞMENİN FESHİ YAPTIRIMIDIR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-309

“Başvuru konusu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinin 16.1.3 numaralı bendinde idarece  “Aşağıdaki aykırılık hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilir.” ibaresine yer verilmiş, bu ibarenin hemen arkasından yedi maddelik aykırılık hali liste şeklinde düzenlenmiş ve anılan durumların tespiti halinde ise en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,0001 (Onbindebir) tutarında, aynı durum için ikinci ihtar durumunda 0,0005 (Onbindebeş) tutarında, aynı durum için üçüncü ihtar durumunda 0,001 (bindebir) tutarında ceza uygulanacağı, ihtara konu olumsuz durumun belirtilen süre zarflarında düzeltilmemesi ve idare tarafından düzeltilmediğinin yazılı olarak tatbiki durumunda tekrar protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme hükümleri gereği işin tasfiye işlemleri başlatılacağı belirtilmiştir.

 

mevzuat hükümleri, açıklamalar ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, idarece Tip Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddelerine uygun şekilde düzenleme yapılmadığı, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde ilgili ağır aykırılık halinin gerçekleşmesi durumunda hem idari para cezası kesileceğinin hem de sözleşmenin feshedileceğinin öngörüldüğü, Tip Sözleşme uyarınca ağır aykırılık hallerinin ihlali durumunda uygulanacak tek yaptırımın fesih yaptırımı olduğu ve söz konusu maddede ihtar üzerine uygulanacak cezalara yer verilemeyeceği dikkate alındığında, idarece yapılan düzenlemenin Tip Sözleşme’ye aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”