Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AĞIR AYKIRILIK HALLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME HK.

KARAR: AĞIR AYKIRILIK HALLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMAMASI İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ÇERÇEVESİNDE SÖZLEŞMENİN FESHİNİ GEREKTİRİR AĞIR AYKIRILIK HALİ ÖNGÖRÜLMEDİĞİ ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRİLMELİDİR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1095

“İdarece Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı” 16’ncı maddesinin 16.1.1’inci alt maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması durumunda ortaya çıkacak genel aykırılık halleri için uygulanacak asgari ceza oranının belirlendiği, anılan maddenin 16.1.2’nci alt maddesinde özel aykırılık hallerine, sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranına ve sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısına ilişkin düzenlemeler yapıldığı, Sözleşme Tasarısı’nın özel aykırılık hallerinin belirlendiği tablosunda yer verilen düzenlemelerin incelenmesi neticesinde ise idarece belirlenen aykırılık hallerinin birbirinden bağımsız, farklı koşullara ilişkin olduğu, 16.1.3’üncü alt maddesinde ise sözleşmenin feshini gerektiren ağır aykırılık hallerine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, idarece ağır aykırılık hallerine ilişkin düzenleme yapılmamasının Tip Sözleşme’nin 26.4 numaralı dipnotu doğrultusunda idarenin takdir yetkisi çerçevesinde sözleşmenin feshini gerektirir ağır aykırılık hali öngörülmediği şeklinde değerlendirilmesi gerektiği, bu durumda yapılan düzenlemelerin başvuru sahibinin iddiaları kapsamında değerlendirildiğinde mevzuata aykırılık oluşturmayacağı gibi ihale konusu işin sözleşmeye uygun olarak yürütülmesini de engellemeyeceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”