Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ALT YÜKLENİCİLERE YAPTIRILACAK İŞLER HK.

KARAR: İHALE AŞAMASINDA İSTEKLİLERİN ALT YÜKLENİCİLERE YAPTIRMAYI DÜŞÜNDÜKLERİ İŞLERİ BELİRTMELERİ YETERLİDİR

KARAR TARİHİ: 07.07.2022

KARAR NO: 2022/MK-221

“Davacı D… Temizlik Taşımacılık Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 27.05.2022 tarihli ve E:2022/804, K:2022/1191 sayılı kararında “… dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; ihaleyi yapan idarece, davacının teklif mektubunda alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlere ilişkin listeyi sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiş ise de, somut olayda, davacı tarafından ihalenin yapılmasından bir gün sonra 16/11/2021 tarihinde söz konusu listenin de içerisinde yer aldığı belgeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına 1527037 kayıt numarasıyla 16/11/2021 tarih ve 14:27:09’da teslim edildiğinin kayıt altına alındığı, nitekim 17/11/2021 tarihli ihale komisyonu kararında da davacının belgelerinin eksiksiz olduğu ve ihalenin üzerinde bırakılmasına karar verildiğinin görüldüğü, ihaleyi yapan idare tarafından bu aşamalardan sonra davacının alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlere ilişkin listeyi sunmadığı ve bu durumun 16/11/2021 tarihli tutanakla kayıt altına alındığı belirtilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, ancak gerek Kamu İhale Kuruluna gerekse dava dosyasına böyle bir tutanağın sunulamadığı, öte yandan, 4734 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin yeterli olduğu, idarece sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebileceği hükmü uyarınca, eğer söz konusu liste sunulmamışsa, ihaleyi yapan idarece sözleşme imzalanması aşamasına kadar liste istenebilecekken, bu hükmün de dikkate alınmadığı, bütün bu hususlar birlikte dikkate alındığında, ihaleyi yapan idarenin kayıtları ve ihale komisyonu kararıyla davacının söz konusu belgeyi sunduğunun tespit edildiği, bu tespitin aksine davalı idarece herhangi bir somut delil ortaya konulamadan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”