Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ANALİZ GİRDİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İSTENİLMESİ HK.

KARAR: ANALİZ GİRDİLERİNİN, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLANMASI SIRASINDA AÇIKLAMA İSTENİLECEK İŞ KALEMLERİ İÇİN HAZIRLANAN SIRALI ANALİZ GİRDİLERİ LİSTESİNE GÖRE KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ’NİN 45’İNCİ MADDESİ ÇERÇEVESİNDE AÇIKLAMA İSTENİLECEK OLUP OLMADIĞININ AÇIKÇA TESPİT EDİLMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2022/UY.II-1449

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Yapılan incelemede idarece verilen analiz formatlarında aynı iş makinesi girdisinin bazı iş kalemi analiz formatında açıklama istenilecek olarak bazısında açıklama istenilmeyecek olarak belirtildiği, açıklama istenilecek olarak belirlenenlerde makine maliyet katsayılarının (amortisman, yedek parça, tamir-bakım, sermaye faizi-sigorta, nakil-montaj-demontaj) ayrı ayrı gösterildiği, açıklama istenilmeyecek olarak belirlenenlerde ise makine maliyet kat sayılarının ayrı ayrı gösterilmediği bu durumun aynı iş makinesi girdisi için farklı iş kalemlerinde farklı açıklama yapılmasına ve açıklamanın değerlendirilmesi noktasında tereddüde neden olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla analiz girdilerinin yaklaşık maliyet hesaplanması sırasında açıklama istenilecek iş kalemleri için hazırlanan sıralı analiz girdileri listesine göre Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesi çerçevesinde açıklama istenilecek olup olmadığının açıkça tespit edilmesi, analiz girdisinin açıklama istenilecek iş kalemlerinin analiz formatında tereddüde yer vermeyecek şekilde açıklama istenilecek ya da istenilmeyecek olduğunun ve farklı iş kalemlerinin analizinde bulunan aynı iş makinesi girdisi için maliyet katsayıları belirtilerek yeniden oluşturulacak olan analiz formatlarının ihalede teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen tek istekli olan başvuru sahibine verilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin açıklamalarının uygun bulunmama gerekçesi olan “iddiaya konu analiz giridleri için yapılan açıklamada girdi tutarı doğru belirlenmiş olsa da analiz formatındaki miktar kısmına girilen verinin Kamu İhale Genel Tebliği 45.1.13.17’nci maddesinin (a) bendine aykırı olduğu” yönündeki gerekçenin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

….

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden analiz girdilerinin yaklaşık maliyet hesaplanması sırasında açıklama istenilecek iş kalemleri için hazırlanan sıralı analiz girdileri listesine göre Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesi çerçevesinde açıklama istenilecek olup olmadığının açıkça tespit edilmesi, analiz girdisinin açıklama istenilecek iş kalemlerinin analiz formatında tereddüde yer vermeyecek şekilde açıklama istenilecek ya da istenilmeyecek olduğunun ve farklı iş kalemlerinin analizinde bulunan aynı iş makinesi girdisi için maliyet katsayıları belirtilerek yeniden oluşturulacak olan analiz formatlarının verilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”