Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ANALİZDE YAPILAN ARİTMETİK HATA HK.

KARAR: ANALİZDE YAPILAN ARİTMETİK HATA SONUCU RESEN DÜZELTİLEN TUTARIN TEKLİF FİYATI AŞMASI HALİNDE İSTEKLİNİN TEKLİFİ REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1119

Tebliğ’in 45.1.8’inci maddesi uyarınca analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecek olup bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İdari Şartname’nin 2’nci maddesi ve ekinde yer alan düzenlemeye göre işin anahtar teslim götürü bedel kısmının miktarının (KGM/BAKIM Şube Şeflikleri Yollarında Muhtelif Bakım ve Trafik Güvenliği İşlerinin Yapılması) 3636 km olduğu görülmektedir. Bu kapsamda anılan istekli tarafından KGM/BAKIM iş kalemi analiz toplamının 5.622,54 TL olarak hesaplandığı, söz konusu bakım yapılacak yol km bilgisi ile başvuru sahibi istekli tarafından hesap edilen analiz toplamı(km maliyet toplamı) 5.622,54 TL’nin çarpılması sonucunda elde edilen tutarın 20.443.555,44 TL olduğu, bu tutara istekli tarafından analizde öngörülen kar tutarı eklendiğinde analiz toplam tutarının 31.999.921,14 TL olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar teslim götürü bedel teklif alınan söz konusu kısma istekli tarafından 31.999.912,12 TL teklif verildiği, analiz tutarı ile işin miktarı çarpıldıktan sonra istekli tarafından öngörülen kar ve genel giderler tutarı eklendiğinde ulaşılan tutarın 31.999.921,14 TL olduğu, bu tutarın teklif bedelini aştığı dikkate alındığında, bahse konu analizde yapılan aritmetik hata sonucu resen düzeltilen tutarın teklif fiyatı aşması nedeniyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin reddedilmesinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır.”