Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇLARA İLİŞKİN MODEL YILI KRİTERİ HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞTIRILACAK ARAÇLARA İLİŞKİN MODEL YILI VE TEKNİK KRİTER BELİRLENMESİ İDARENİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA YÖNELİK VE TAKDİR YETKİSİ KAPSAMINDADIR

KARAR NO : 2022/UH.I-1495

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“Teknik Şartname’nin “İşin tanımı” başlıklı 1’inci maddesinde, işin kapsamının; söz konusu maddede sayılan hizmetleri yerine getirmek için 01.01.2023-30.09.2024 tarihleri arasında 114 adet araç kiralanmasına ilişkin olduğu, anılan Şartname’nin “Çalıştırılacak Araç Listesi ve Özellikleri” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan tabloda; ihale konusu işte çalıştırılacak 114 adet araca ait istenilen teknik özelliklere yer verildiği, bu özellikler 20 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun en az 2020 model, 15 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun en az 2019 model, 13 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun en az 2020 model, 7 m³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun en az 2020 model, Yeraltı Çöp Konteynır Sistemi Toplama Aracının (Hidrolik Tertibatlı Vinçli) en az 2017 model, Yerüstü/Yeraltı Çöp Konteynır Sistemi Toplama Aracının en az 2018 model, Havuz Dorse Tırın (min. 40 m³) en az 2020 model, 6 m³ Vakumlu Süpürge Aracının en az 2019 model, 7 m³ Vakumlu Süpürge Aracının en az 2019 model, 0.5 m³ kapasiteli çok maksatlı süpürme aracının en az 2019 model, Su Tankerinin (Kamyon) en az 2015 model, Damperli Kamyonun en az 2017 model, Lastik Tekerlekli Yükleyicinin en az 2019 model, Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyicinin en az 2019 model, Kamyonetin en az 2019 model, Konteyner Yıkama aracı (770-1.000 lt) en az 2020 model, Afiş Sökme, Kanal Açma Aracının en az 2017 model, Arazi Binek Aracın en az 2019 model, Binek Aracın en az 2019 model, Pikap 4×4 aracın en az 2019 model yıllarında olmasının istenildiği görülmüştür

Yapılan incelemede, idare tarafından ihale konusu işte çalıştırılması planlanan 21 farklı gruptaki toplam 114 adet aracın farklı model yıllarında ve teknik özelliklerde belirlenmesinde, söz konusu araçlar ile gerçekleştirilecek işin kapsamı ve gereklilikleri dikkate alınarak ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ilişkin model yılı ve teknik kriter belirlenmesinin idarenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve takdir yetkisi kapsamında olduğu anlaşılmıştır.

İhale ilan tarihinin 07.10.2022 olduğu, ihalenin 07.11.2022 tarihinde gerçekleştirildiği ve ihale konusu işin süresinin 01.01.2023-30.09.2024 tarihleri arasında olduğu, ihale konusu işte çalıştırılacak araçların model yıllarına ilişkin olarak, araç grupları itibariyle asgari 2015, 2017, 2019 ve 2020 model yılı olması şartının getirildiği, ancak ihale konusu işte kiralanacak araçların isteklilerin kendi malı olması şartının istenilmediği, bununla birlikte idarenin araçların teknik özelliklerini belirlemesi yönünden ihtiyaçlarını hizmet gereklilikleri kapsamında karşılaması doğrultusunda takdir hakkının bulunduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin araçların temin güçlüğü ve asgari model yılı yönündeki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”

 

İlgili Mahkeme Kararı:

 

Karar No : 2022/MK-109

Karar Tarihi : 17.05.2023

ARAÇLARA İLİŞKİN FARKLI FARKLI ASGARİ MODEL YILI ÖNGÖRÜLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMAMAKTADIR

 “Esenyurt Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2022/1047522 İhale Kayıt Numaralı  “Evsel Atıkların Toplanması,  Nakli,  Pazar,  Cadde ve Sokak Temizliği ile Araç Kiralanması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ö…Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca  alınan 30.11.2022 tarih ve 2022/UH.I-1495 sayılı karar ile “4734  sayılı    Kanun’un   54’üncü  maddesinin  onbirinci  fıkrasının  (c)  bendi  gereğince  itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Ö…Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 24.İdare Mahkemesinin 30.03.2023 tarih ve E:2023/32, K:2023/500 sayılı kararında “…Diğer taraftan; idare tarafından ihale konusu işte çalıştırılması planlanan 21 farklı gruptaki toplam 114 adet aracın farklı model yıllarında ve teknik özelliklerde belirlendiği,  idarece,  ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ilişkin olarak teknik kriter belirlenmesinin idarenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve takdir yetkisi kapsamında olduğu değerlendirilmekte ise de araç grupları itibariyle asgari 2015,  2017,  2019 ve 2020 model yılı olması şartının getirilmesinde,  bir başka deyişle farklı araç gruplarına ilişkin olarak farklı farklı araç model yılı şartı getirilmesinin hangi teknik ya da ihtiyaç kapsamında yapıldığının teknik şartnameden anlaşılamadığı, yapılan düzenleme, araç model yılı açısından bir standart içermediği,  farklı model yılı öngörülmesinin bir zarurete dayanması halinde ise bunun gerekçesinin de ortaya konulması gerektiği değerlendirildiğinden,  Kurul kararında,  5 numaralı davacı taraf iddiasının araçlara ilişkin farklı farklı asgari model yılı öngörüldüğü kısmı bakımından hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin 5’inci iddia yönünden iptaline karar verilmiştir.”