Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇLARIN AZAMİ YAŞLARI HK.

KARAR: ARAÇLARIN AZAMİ YAŞLARININ OTOBÜS İÇİN 12 YAŞ, DİĞER ARAÇLAR İÇİN 8 YAŞ OLARAK DÜZENLENMESİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-968

“30.06.2021 tarih ve 31527 sayı numaralı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri konulu 2021/14 Genelgesinin “Personel Servisi Hizmetine İlişkin Giderler” başlıklı maddesinde ihale şartnamelerinde araç yaşı kriteri belirlenirken, yaşı küçük araçlar yerine maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde 6/2/2004 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’ne uygun olarak yaşı küçük olmayan araçlara öncelik verileceğinin hüküm altına alındığı, anılan Yönetmelik’in 12’nci maddesinin (a) bendinde Personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla ondokuz yaşından küçük olmasının zorunlu olduğunun düzenlendiği ve aynı Yönetmelik’in geçici 2’nci maddesinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle, personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, anılan Yönetmelik’in 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla ondokuz yaşından küçük olması zorunluluğu olduğu, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2022 tarihine kadar yirmibir yaşından küçük olması şeklinde uygulanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde araçların azami yaşlarının, otobüs için 12 yaş, diğer araçlar için 8 yaş olarak düzenlendiği görülmüş olup aktarılan yaşların piyasa şartları içerisinde genelge hükümlerine aykırılık teşkil etmediği görülmüştür. Başvuruya konu olan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’nin “Personel servis araçlarında aranacak şartlar” başlıklı maddesinde araçlarda aranan yaş sınırı kriterinin azami bir sınır olduğu ve daha yeni modellerin teminini engelleyecek bir düzenleme içermediği, Teknik Şartname’de belirtilen araçların aktarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmadığı görülmüş olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”