Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇLARLA İLGİLİ AMORTİSMAN GİDERİ HK.

KARAR: ARAÇLARLA İLGİLİ AMORTİSMAN GİDERİ ÖNGÖRÜLEBİLMESİ İÇİN, ARAÇLARIN İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLMASI VE BU DURUMUN DA RUHSAT, DEMİRBAŞ VEYA AMORTİSMAN DEFTERİNDE KAYITLI OLDUĞUNA DAİR NOTER TESPİT TUTANAĞI YA DA YMM RAPORU VEYA SMM RAPORU İLE TEVSİK EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1564

KARAR TARİHİ : 13.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’nci maddesinde, teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenleneceği ve tutanakların fiyat teklifinin dayanağı olarak aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacağı açıklanmaktadır.

 

Başvuru sahibi H… K… Taşımacılık Temizlik İnşaat Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 03.11.2022 tarihli üst yazı ile aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulduğu, sunulan üst yazıda teklif bedelinin; işçi ücretleri, araç kiralama giderleri, araç yakıt giderleri, firma kar bedeli, iş güvenliği hizmetleri ve %4 sözleşme genel giderleri bileşenlerinden oluştuğunun ifade edildiği, üst yazı ekinde ihale konusu iş kapsamında temin edilecek olan araçların maliyet kalemleri için Ö… Temizlik Taş. Tur. Güvenlik Gıda İnşaat Malzeme San. ve Tic Ltd. Şti’den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinin mevzuat gereğince bulunması gerekli meslek mensubu ibaresini taşıdığı ve meslek mensubu tarafından TÜRMOB kaşesiyle onaylandığı ve imzalandığı görülmekle birlikte, fiyat teklifinin ekinde teklifin dayanağı olan EK-O6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, araçlarla ilgili amortisman gideri öngörülebilmesi için, araçların isteklinin kendi malı olması ve bu durumun da ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da YMM raporu veya SMMM raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihalede taşıma işini gerçekleştirecek araçların isteklinin kendi malı olmasının ihale dokümanı kapsamında ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, başvuru sahibinin de araçlar için piyasadan fiyat teklifi almak suretiyle açıklama yaptığı tespit edilmiştir. Bu itibarla ihale konusu işte kullanılacak araçların amortisman giderleri için açıklama yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.  

 

Diğer taraftan, zorunlu trafik sigortası, yakıt gideri ve personel gideri için başvuru sahibi tarafından muhtelif belgeler sunularak açıklama yapıldığı görülmüş olmakla birlikte, teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin Ö… Temizlik Taş. Tur. Güvenlik Gıda İnşaat Malzeme San. ve Tic Ltd. Şti’den alınan fiyat teklifinin ekinde teklife dayanak teşkil eden EK-O6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın sunulmadığı tespit edilmiş olup, idarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının bu gerekçe ile uygun bulunmamasının mevzuata uygun oluğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”