Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARI HK.

KARAR: İSTENİLEN ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARINI KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞININ BELİRLENEMEMESİ GEREKÇESİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:17.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-986

“… mevzuat hükümleri ve iddia konusu husus birlikte değerlendirildiğinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinin ikinci fıkrasında, iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı açık olarak hüküm altına alınmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, iş deneyim belgesini düzenleyen idareden belge tutarının ne kadarlık tutarının işletme maliyetlerinden oluştuğuna ilişkin belge ve bilgi temin edilememesi nedeniyle, başvuru sahibinin beyan ettiği iş deneyim belgesinin belge tutarı açısından şikâyete konu ihalede istenilen asgari iş deneyim tutarını karşılayıp karşılamadığının belirlenememesi gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında aykırılık bulunmamıştır.”