Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARI HK.

KARAR: PİLOT ORTAĞIN İSTENEN ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARININ TAMAMINI SAĞLAMASI HALİNDE; DİĞER ORTAKLAR İSTENEN ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARININ % 40’INDAN AZ OLMAMAK ÜZERE, BENZER İŞE AİT OLMAYAN BİR YAPIM İŞİNE İLİŞKİN BELGE SUNABİLİRLER

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UY.I-962

“… mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinden,  istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında, teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, öte yandan bahse konu belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, istekliler tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmek şartıyla söz konusu belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulmayabileceği, istekliler tarafından iş bitirme belgesi sunulması durumunda, bahse konu belgenin, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan bir işe ilişkin olmasının zorunlu olduğu, iş ortaklığında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerektiği, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortakların istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilecekleri anlaşılmaktadır.

Yapılan tespitler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan M… A.Ş. – G… Ş. İş Ortaklığı’nın sağlaması gereken asgari iş deneyim belge tutarının 111.500.000,00 TL, pilot ortak M…A.Ş.nin sağlaması gereken asgari iş deneyim belge tutarının 89.200.000,00 TL, özel ortak G… A.Ş.nin sağlaması gereken asgari iş deneyim belge tutarının 22.300.000,00 TL olduğu, pilot ortak M… A.Ş. tarafından iş ortaklığının sağlaması gereken asgari iş deneyim belge tutarının (111.500.000,00 TL) tamamının karşılanması halinde özel ortak G… A.Ş.nin asgari 44.600.000,00 TL tutarında benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabileceği tespit edilmiştir.

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde pilot ortak M… A.Ş. tarafından iş ortaklığının sağlaması gereken benzer işe uygun asgari iş deneyim tutarının tamamının karşılandığı, özel ortak G… A.Ş. tarafından asgari iş deneyim belge tutarının %40’ından fazla benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunulduğu ve ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının her iki ortağının da sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin mevzuata ve dokümana uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.”