Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMA TALEBİ YAZISI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMA TALEBİ YAZISINDA ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENİ VE/VEYA BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMEMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:17.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-984

“İdare tarafından sınır değerin altında teklif veren iki istekliye gönderilen 02.06.2022 tarihli aşırı düşük teklif açıklama talebi yazıları incelendiğinde, hangi gider ve/veya giderlerin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiğine yer verilmediği görülmüş olup, söz konusu durumun ihale konusu işin niteliği ve ihale dokümanı kapsamında yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasına ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkân tanımadığı anlaşılmaktadır.

Netice itibariyle, idarece sınır değerin altında teklif veren iki istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında önemli teklif bileşeni ve/veya bileşenlerinin belirlenmediği, dolayısıyla idarece aşırı düşük teklif açıklama talebinin kamu ihale mevzuatına uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşeni ve/veya bileşenlerinin açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenerek, aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, D…Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme alınması, ihalenin 2’nci kısmı için D… Ltd. Şti. ile ve M… Ltd. Şti.ye yönelik yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”