Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMA TALEBİ YAZISI HK.

KARAR: İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN TEKLİFTE ÖNEMLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN BİLEŞENLER, AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMA TALEBİ YAZISINDA SOMUT VE NET BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMELİDİR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-48

“…İhale komisyonu tarafından ihalenin 1’inci kısmı için hesaplanan sınır değerin altında teklif sunduğu tespit edilen istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında; İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesi ile Teknik Şartname’nin “İşletme, bakım ve diğer giderler” başlıklı 3’üncü maddesinde istekliler tarafından teklif fiyata dâhil edilmesi gerektiği belirtilen giderlere yer verilerek açıklama talep edildiği, bahse konu yazıda “Servis araçlarının her türlü vergileri (motorlu taşıt vergileri vb.)”, “her türlü işletme giderleri, yakıt, her türlü belediye, harç, izin, ruhsat, plaka vb.” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiş olup, ihale komisyonu tarafından isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin teklif fiyata dâhil olan giderler arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın, “vb.”, “her türlü” ibarelerine yer verilmek suretiyle ifade edilmesinin, aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanması, değerlendirilmesi ve incelenmesine olanak tanımadığı görüldüğünden, ihale komisyonu tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin isteklileri tereddüte düşürmeyecek şekilde aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında somut ve net bir şekilde belirtilmesi suretiyle ihalenin 1’inci kısmına ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır…”