Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARININ MEVZUATA UYGUN OLMAMASI HALİNDE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN REDDEDİLMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1349

KARAR TARİHİ : 03.11.2022

“Bu doğrultuda Ş… A…tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,

-Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunmuş olduğu maliyet cetvelinde; İskenderun-havalimanı araç yakıt maliyetinin 428.500,00 TL, Antakya havalimanı araç yakıt maliyetinin 476.000,00 TL, motorlu taşıtlar vergi giderinin 32.000,00 TL, araç sigorta ve kasko giderinin 113.600,00 TL, şoför maaş giderlerinin 312.000,00 TL, SSK giderlerinin 39.757,92 TL, araç bakım ve yağ değişim giderinin 80.000,00 TL olmak üzere toplam giderlerin 1.481.857,92 TL olarak öngörüldüğü ve 909.640,08 TL kâr ile 2.391.498,00 TL teklif fiyatının oluşturulduğu görülmüştür.

-Başvuruya konu ihalenin Antakya-havalimanı güzergâhı kapsamında 3 adet, İskenderun-havalimanı güzergâhı kapsamında 1 adet otobüs olmak üzere toplam 4 otobüs ile gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarında 2 adet araca ilişkin M… T… ve A… T… ile yapılmış 2 adet araç kiralama sözleşmesinin ve ekinde araç ruhsat fotokopileri ile kendine ait 2 araca ilişkin araç ruhsat fotokopilerinin sunulduğu, ancak araç kiralama sözleşmesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan aşırı düşük teklif açıklama yöntemlerinden biri olmadığı, ayrıca kendi malı kullanılacak araçların amortisman giderine ilişkin herhangi bir tutar belirlenmediği ve buna ilişkin tevsik edici belgelendirmenin yapılmadığı, bu nedenle araç maliyetine ilişkin yapılan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı,

– Araçlara ait sigorta giderinin, 1 araç için yıllık kasko tutarının 11.0000,00 TL, sigorta gideri 3.200,00 TL olmak üzere toplam bir araç için sigorta giderinin 14.200,00 TL olduğunun belirtildiği ve bu tutarın 4 araç için(14.200,00TLx4) toplam 56.800,00 TL ve 2 yıllık toplam maliyetin 113.600,00 TL olarak belirtildiği, her ne kadar idare tarafından kasko giderinin de açıklanması istenilmişse de, kasko giderinin teklif fiyata dahil olmadığı ve bu nedenle açıklanması gereken bir maliyet bileşeni olarak değerlendirilemeyeceği ve teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmayacağı, diğer yandan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde yapılan açıklama doğrultusunda, hizmet alım ihalelerinde sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin sunulması ve ekine ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerektiği, ancak söz konusu istekli tarafından açıklamalar kapsamında daha önce düzenlenmiş trafik poliçelerinin sunulduğu, ve poliçelerin güncellemeye tabi tutulmadığı, bu nedenle yapılan açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine uygun olmadığı,

-Akaryakıt giderine ilişkin olarak 2020 Mercedes Sprinter 416 BlueTEC Model marka aracın 100 km de 7.8 lt akaryakıt yaktığı, İskenderun-havalimanı seferinin ortalama 110 km, klima kullanımında iken ortalama 10 lt yakıt yakıldığı, akaryakıt lt fiyatının ortalama 25 TL olduğu, toplam akaryakıt tutarın 428.500, 00 TL olarak hesaplandığı, Antakya-havalimanı seferinin ortalama 110 km, klima kullanımında iken ortalama 7 lt yakıt yakıldığı, akaryakıt lt fiyatının ortalama 25 TL olduğu belirtilerek toplam akaryakıt tutarın 476.000, 00 TL olarak hesaplandığı, ancak ihale konusu işte kullanılacak araçların akaryakıt maliyetlerine yönelik yapılan açıklamada kullanılan akaryakıt litre fiyatının ihale ilan ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç), Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.7’nci maddesinde yer alan açıklama gereği EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında olmadığına ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.7’nci maddesi gereği hangi tarihte hangi fiyatın kullanıldığına yönelik herhangi bir belgenin bulunmadığı, diğer yandan yakıt tüketim miktarına ilişkin olarak sadece motor özellikleri başlıklı sayfanın sunulduğu, bu nedenlerle akaryakıt maliyetinin mevzuata uygun açıklanamadığı,

-Şoför maliyeti için Antakya-havalimanı seferindeki 3 adet şoföre aylık 3.000 TL, İskenderun-havalimanı seferindeki 1 adet şoföre aylık 4.000 TL üzerinden maaş ödeneceği belirtilerek toplam 312.000,00 TL maliyet öngörüldüğü, ekinde maaş ödeme dekontlarının eklendiği, ihale dokümanında ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personelin çalışma saatlerine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı ve işin kısmi süreli çalışmalı bir iş olduğu dikkate alındığında, anılan istekli tarafından şoförlere ödenecek ücretin 2022 yılı saatlik kısmi çalışma tutarının altında olduğu yönünde bir tespitin yapılamayacağı,

-Motorlu taşıtlar vergisi giderine ilişkin olarak araç başına 4.000,00 TL olmak üzere 4 araç için 16.000,00 TL, 2 yıllık 32.000,00 TL’lik bir bedelin öngörüldüğü ve ekte 2022 yılı ilk döneme ilişkin olarak 1.982,00 TL olan MTV ödeme dekontunun sunulduğu, açıklamanın uygun olduğu,

-Araç bakım giderine ilişkin olarak, araçlar yeni olduğu için sadece 1 araç için 10.000,00 TL, 4 araç için 40.000,00 TL, 2 yıl için 80.000 TL giderin olacağı şeklinde bir hesaplama yapıldığı, açıklamalar ekinde 3.549,99 TL tutarlı bir araç için yapılan bakım işlemlerine ilişkin faturanın sunulduğu ancak bakım maliyetine ilişkin yapılan tevsik işleminin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak Ş… A… tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı belirlenmiştir.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Ş… A…’nun teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”