Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI YETERLİ GÖRÜLMEYEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ REDDEDİLİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1674

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

“Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları ile ilgili hususlarda idareye yapılan şikayet başvurusuna ilişkin idarece verilen cevap yazısında “U… Tur. Ltd. Şti. tarafından da B… Sey. Tur. Taş.ve Tic. Ltd. Şti. ile oto kiralama sözleşmesi yapılmış olması nedeniyle U… Tur. Ltd. Şti.’nin şikayete konu teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin yaptığı açıklamalar kamu yararı, hizmet gerekleri, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin şartların sağlanmış olması ve firma zararının oluşmayacağı değerlendirildiğinden yeterli görülmüştür” ifadelerine yer verilmiştir.

Öncelikle idare tarafından önemli teklif bileşeni olarak araç kiralama giderleri ile akaryakıt giderlerinin belirlendiği bu nedenle anılan giderler dışındaki maliyet bileşenlerine yönelik olarak açıklama sunulması gerekmediğinden belirtilen giderler dışındaki sigorta, lastik,  bakım, muayene vb. giderlerin mevzuata uygun açıklanmadığına yönelik iddiaların yerinde olmadığı, ayrıca açıklamada mevzuatta tanımlanan nitelikte fiyat teklifi kullanılmadığından fiyat teklifi ve eki tutanaklara yönelik iddiaların da yerinde olmadığı anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilerce farklı gider kalemlerine ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilerek fiyatlandırılması gerektiğinden hareketle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasının idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri doğrultusunda incelenmesinde, önemli teklif bileşeni olarak açıklanması istenilen araç kiralama giderinin tevsiki için sunulan araç kiralama sözleşmesinin mevzuatta yer alan açıklama yöntemleri arasında yer almadığından geçerli bir belge olarak dikkate alınamayacağı,

Ayrıca, önemli teklif bileşeni olarak açıklanması istenilen akaryakıt gideri için gerek miktar gerekse de fiyat tevsiki için ayrı bir hesaplama veya belgelendirmede bulunulmadığı, yukarıda uygun olmadığı belirtilen kira sözleşmesine dahil edilmek suretiyle açıklandığı, ihale konusu işte kullanılacak aracın akaryakıt maliyeti için, ihale ilan ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç), Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.7’nci maddesinde yer alan açıklama gereği EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında olmadığına ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.7’nci maddesi gereği hangi tarihte hangi fiyatın kullanıldığına yönelik herhangi bir belgenin de bulunmadığı, bu nedenlerle akaryakıt maliyetinin mevzuata uygun açıklanamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayete konu 10’uncu kısmında ihale üzerinde bırakılan U…. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”