Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI İDARENİN AÇIKLAMA İSTEDİĞİ BİLEŞENLERLE SINIRLI OLARAK İNCELENİR.

KARAR NO : 2015/671

KARAR TARİHİ : 11.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

…Yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan 164-300, 742-310, 983-103, 05.5.3.2-506 ve 31.5.m poz no.lu iş kalemlerinin başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasındaki hesap cetvelinde yer almaması nedeniyle davacının aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunmamasına ilişkin olarak;

Davacının teklifinin aşırı düşük olduğundan bahisle ihaleyi yapan idarece davacıdan 27.05.2013 tarih ve 694 sayılı yazıyla, yazı ekinde gönderilen 37 kalem imalat pozu için açıklama istenildiği, davacının açıklama istenilen kalemlerle ilgili açıklama yaptığı, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan 164-300, 742-310, 983-103, 05.5.3.2-506 ve 31.5.m poz no.lu iş kalemleriyle ilgili ihaleyi yapan idarece açıkça istenilmediği, bu nedenle davacı tarafından anılan iş kalemleriyle ilgili açıklama yapılmadığı anlaşıldığından, davacının anılan iş kalemleriyle ilgili aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığından bahisle açıklamasının yeterli olmadığına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.5. maddesinde; “İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için, hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda, isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “Kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “Kâr ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da, hangi kamu kurum ve kuruluşunun “Kâr ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “Kâr ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

Davacının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte kullanılacak demire ilişkin stok tespit tutanağının sunulmadığından dolayı açıklamasının yeterli olmadığına ilişkin olarak,

Davacı tarafından sunulan hesap cetvelinin 63 ve 64. sırasında yer alan demirlere ilişkin olarak, idarece istenilen aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birim fiyatları kullanılarak birim fiyat analizlerinin sunulduğu, bu nedenle davacının stok tespit tutanağı sunmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından, ihale konusu işte kullanılacak demire ilişkin stok tespit tutanağının sunulmadığından dolayı açıklamasının yeterli olmadığına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…