Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAZIRLANMAYAN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI KABUL EDİLMEZ.

KARAR NO : 2014/3253

KARAR TARİHİ : 27.10.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Danıştay 13. Dairesi)

Dava dosyasının incelenmesinden; davaya konu ihale ‘Kadın Doğum ve Hemodiyaliz Tadilat İnşaat İşi’ olup, anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle 01.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 6 istekli tarafından teklif verildiği, tüm tekliflerin geçerli olduğu, idarece geçerli teklifler üzerinden sınır değerin 665.074,29 TL olarak belirlenerek bu sınır değerin altında teklif veren tek istekli olan davacının 08.11.2012 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi gereğince aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, davacı tarafından öngörülen süre içerisinde sunulan açıklamaların uygun görülerek ihalenin davacı şirket üzerinde bırakıldığı, ikinci avantajlı teklif sahibi M. Mühendislik İnş. Tur. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2012 tarih ve 43030 sayı ile Kurum kaydına alınan aynı tarihli dilekçesi ile yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda, Kamu İhale Kurulu’nun 18.02.2013 tarih ve 2013/UY.I-1049 sayılı kararı ile ‘Ancak açıklama istenilen 9 iş kaleminden 3 adeti için (27.581/MK, 25.048/3 ve 27.528/1A poz numaralı) analiz ve/veya anılan Tebliğin yukarıda aktarılan 45.1.5’inci maddesine uygun listenin sunulmadığı tespit edilmiştir. Bu hâliyle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda anılan düzenlemelerine uygun olmadığının anlaşıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarında idarece açıklama istenilen 9 iş kaleminden 3 iş kalemi için Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan açıklamalarına uygun olarak belgeye dayalı açıklamada bulunmadığı tespit edildiğinden idarece anılan isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi hükmü çerçevesinde reddedilmesi, ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği’nin belirtildiği; davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin M. Mühendislik İnş. Tur. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine davacı S. Müh. Müş. İnş. San. Ltd. Şti.’nin yaptığı şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunun Kamu İhale Kurulu’nun 29.04.2013 tarih ve 2013/UY.I-1900 sayılı kararı ile ‘Aynı ihaleye ilişkin olarak M. Mühendislik İnş. Tur. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 26.12.2012 tarih ve 43030 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan ve ihale üzerinde bırakılan davacının aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu iddialarını içeren itirazen şikâyet başvurusu üzerine 18.02.2013 tarih ve 2013/UY.I-1049 sayılı Kurul kararı ile düzeltici işlem belirlenmesine kararı verilmiş olup davacının dilekçesinde yer verdiği hususların Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığının anlaşıldığı gerekçesiyle reddine’ karar verildiği, ihaleyi yapan idarenin 02.09.2013 tarihinde M.Mühendislik İnş. Tur. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzaladığı, davacı şirket tarafından 29.04.2013 tarih ve 2013/UY.I-1900 sayılı Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldığı ve Ankara 17. idare Mahkemesi’nin 18.06.2013 tarih ve E:2013/647 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 26.07.2013 tarih ve Y.D. İtiraz No:2013/3452 sayılı kararı ile ‘davacının aşırı düşük teklif açıklamalarının önce 9 adet iş kalemi üzerinden yapılmasının bildirildiği, daha sonra davacı tarafından idareye yapılan itiraz neticesinde aşırı düşük teklif açıklamasının 43 iş kalemi üzerinden yapılması gerektiği bildirilmiş olup, davacının da buna göre sunduğu açıklamalarının kabul edilmesi sonucu ihalenin uhdesinde bırakıldığı, ancak başka bir istekli tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, idarece, aşırı düşük teklif sorgulamasına esas 43 adet iş kalemi yerine hatalı olan 9 adet iş kalemine ilişkin listeyi Kamu İhale Kurumuna gönderdiği ve Kamu İhale Kurulu’nun söz konusu hatalı belgeler üzerinden incelemesini yaparak davacı şirketin teklifini reddettiğinin görüldüğü, bu duruma göre: rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkeleri kamu ihale hukukuna hakim temel ilkelerden olup, anılan ilkeler uyarınca davacının teklifinin reddine ilişkin Kurul kararına esas alınan bilgi ve belgelerin hatalı olduğunun tespiti üzerine doğru bilgi ve belgelere göre değerlendirme yapılarak itirazen şikâyet başvurusunun neticelendirilmesi gerekirken davacının başvurusunun, kamu ihale mevzuatında böyle bir usul bulunmadığından bahisle reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.’ gerekçesiyle söz konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği; bunun üzerine Kamu İhale Kurulu’nca Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvurunun esasının incelenmesine karar verildiği, yapılan incelemede, davacı şirketin açıklama istenilen 43 iş kaleminden 33 iş kalemi için açıklama kapsamında anılan Tebliğ’in yukarıda aktarılan 45.1.5’inci maddesinde yer alan açıklamalara uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatların yer aldığı listenin sunulduğu, bunun yanında söz konusu kalemler için analiz de sunulduğu, inşaat iş kalemi dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat vb. 10 iş kaleminin ise proforma fatura ile tevsik edildiği, Özel HV-1 ve Özet HV-2 hijyenik ısı geri kazanımlı klima santrali gibi iş kalemlerine ilişkin proforma faturalarda sadece malzeme giderine yer verildiği, işçilik giderine ait bir maliyetin öngörülmediği, bu hususun Tebliğ’in 45.1.7’nci maddesi açıklamasına uygun olmadığı, bu nedenle proforma faturaların Tebliğ’e uygun olarak sunulmadığı gerekçesiyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda anılan düzenlemelerine uygun olmadığının anlaşıldığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen Tebliğ hükümlerinde; aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulacak analizlerde yer alması gereken unsurların neler olduğuna, sunulacak analizin niteliği göz önünde bulundurularak ayrı ayrı yer verilmiş; öte yandan, bazı analizlere ilişkin olarak ihaleyi yapan idarece isteklilere, analizde yer alması istenen girdi cinslerinin yer aldığı örnek analiz formatlarının verilmesinin; isteklilerin de yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin idarece verilen bu formata uygun olması gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir.

Dava konusu işlemde, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat vb. 10 adet iş kaleminin proforma fatura ile tevsik edildiği, söz konusu analizler açısından ihaleyi yapan idarece isteklilere örnek analiz formatı verileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, isteklilerce Tebliğ’in 45.1.7 maddesine göre uyarınca sunulacak olan analizlerde doğrudan anılan maddelerde belirtilen girdi cinslerine yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Özel HV-1 ve Özel HV-2 hijyenik geri kazanımlı klima santrali iş kalemine ilişkin proforma faturalarda sadece malzeme giderine yer verildiği, işçilik giderine ilişkin bir maliyete yer verilmediği görülmektedir. Esas birim fiyatlar tablosunda kâr öngörülmüş, ancak bahse konu kâr miktarları proforma faturaya yansıtılmamış, fiyat analizi tablosunda ise sadece malzeme gideri gösterilmiş, buna ek olarak montaj, kâr ve genel giderler eklenerek toplam fiyat belirlenmiştir.

Her ne kadar İdare Mahkemesi’nce, Özel HV-1 ve Özel HV-2 klima santrali iş kalemine ilişkin proforma faturada fiyat analiz dökümünün ayrı satırında montaj, kâr ve genel giderler için maliyet açıklaması yapıldığından aşırı düşük fiyat açıklamasının tüm unsurlarının gerçekleşmiş olduğu gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş ise de; söz konusu proforma faturada sadece malzeme bedelinin gösterildiği, fiyat analiz dökümü ve esas birim fiyat tablosunda işçilik bedeli ile açıklamalar görülmüş olsa da malzeme ve işçilik bedelinin Tebliğ’in 45.1.7. maddesine uygun olarak proforma faturada ayrı ayrı gösterilmesi gerekirken sadece malzeme giderinin gösterilip işçilik giderinin proforma faturanın eklerinde gösterilmesinin hukuka uygun olmadığı görülmüş olup, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla; dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.