Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARINDA YER ALAN FİYAT TEKLİFLERİ SADECE FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMALAR TARAFINDAN DEĞİL İLGİLİ MESLEK MENSUBU TARAFINDAN DA İMZALANIP KAŞELENMELİDİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. II-113

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde “8.4. İhale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

….

“Başvuru sahibi tarafından bakım onarım giderine ilişkin Ç… Otomotiv firmasından “Aracın yağ ve filtre bakımları için size sunduğumuz teklif KDV hariç 950 TL’dir” ifadelerinin yer aldığı fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı,

 D… Otomotiv firmasından “16+1 kişilik minibüs için zincir, takoz, çeki halatı, yangın söndürücü, ilk yardım çantası KDV 1.000 TL’dir” ifadelerinin yer aldığı fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı,

Akaryakıt giderine ilişkin K… Petrol firmasından “Motorin litre birim fiyatı KDV hariç 7,00 TL’dir” ifadelerinin yer aldığı fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı,

Lastik giderine ilişkin I… A.Ş. firmasından “1 adet 235/65r16 kışlık lastik 1100 TL KDV hariç / 1 adet 235/65r16 yazlık lastik 1100 TL KDV hariç / Not: (Ford Transit 16+1 Kişilik)” ifadelerinin yer aldığı fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı,

Araç takip sistemi gideri için 3B… Teknoloji firmasından alınan fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı görülmektedir.

 

Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesindeki açıklama gereği, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin üzerine ilgili meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. Ancak başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarında yer alan ve yukarıda bahsi geçen fiyat tekliflerinin sadece fiyat teklifi veren firmalar tarafından kaşelenip imzalandığı, ilgili meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarelerin yazılmadığı, imza ve kaşesinin bulunmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmaması hususunda idarece yapılan işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”