Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HK.

KARAR: İDARE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRİRKEN; BELGELERE DAYANIP DAYANMADIĞINI, GERÇEKÇİ VE İKNA EDİCİ OLUP OLMADIĞINI SORGULAMALIDIR.

KARAR NO : 2014/3

KARAR TARİHİ : 20.02.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37, 38

(Ankara 2. İdare Mahkemesi)

…Uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin Kamu İhale Kurulunca alınan 15.05.2013 günlü, 2013/2159 sayılı kararda kurulca ihale üzerinde bırakılan isteklinin, gerçekçi olmayan proforma faturalara dayanılarak yaptığı açıklamaların kabulünün mümkün olamayacağı, almış olduğu proforma faturaya dayanarak iş kalemi analizinde işçilik miktarını düşürdüğü ve/veya işçilik için brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmış saatlik asgari ücretin altında ücret öngördüğü, isteklinin 1 m ihata duvarı imalatı için gerekli beton harcı ile çelik çubuk miktarını eksik hesapladığı (eksik hesaplanmış beton harcının tutarının iş kalemi için teklif edilen fiyatın yaklaşık %20’sine tekabül etmekte olduğu) anlaşıldığından, bahse konu iş kalemine yönelik açıklamasının yeterli olmadığı, isteklinin hesaplamalarında malzeme nakli mesafesini düşük aldığı, Alt İş Kalemi Ayrıntı Listesinde yer alan iş kalemleri ile açıklama kapsamında sunulan analizlerde yer alan iş kalemlerinin birbirleriyle uyumlu olmadığı yolunda tespitlere yer verildiği görülmektedir. Ancak dava konusu kurul kararında ise yer verilen aşırı düşük sorgulamasına yönelik aykırılıklardan söz edilmeksizin istekliden yeniden açıklama istenilmesine değinildiği görülmektedir.

Bu durumda daha önce aldığı kararla ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarının birçok yönden yerinde olmadığı tespitlerinde bulunan davalı idarenin dava konusu işlemde anılan tespitlere yer vermeksizin ikinci kez aşırı düşük fiyat açıklamasına sebep olacak şekilde düzeltici işlem belirlemesine ilişkin işlem tesis etmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.