Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: İSTEKLİLER, AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARINI İSTENİLEN BİLEŞENLERE YÖNELİK VE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLAMALIDIR.

KARAR NO : 2015/264

KARAR TARİHİ : 26.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

(Ankara 17. İdare Mahkemesi)

..Dava dosyasının incelenmesinden; söz konusu ihaleye 10 isteklinin katıldığı, davacının da arasında bulunduğu iki isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, ihaleyi yapan idarenin davacı şirketin aşırı düşük açıklamasını yerinde bulması üzerine ihalenin davacı şirket üzerinde kaldığı, davalı idareye yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucu alınan dava konusu kararda; isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında 14.06.2013 yazı ekinde 5 iş kalemine yer verilerek açıklama istenildiği, isteklinin 26.06.2013 tarihli açıklamasında, istenen iş kalemleri yerine farklı iş kalemleri ile açıklamada bulunulduğu, dolayısıyla farklı poz numaraları kullanıldığı, iş kalemlerinin ölçü birimleri ve tanımlarının farklı olduğu, ayrıca örneğin, 14012/1 poz numaralı iş kalemi yerine kullanılan 15.140/4 poz numaralı iş kaleminde işçilik girdisine yer verilmediği hususlarına yer verildiği, sonuçta,  davacı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, teklif sorgulamasına konu iş kalemleri yerine farklı nitelikte ve farklı birim fiyatlara sahip iş kalemlerinin açıklandığı, bu usulde yapılan bir teklif açıklamasının ise, idarece tanımlanan yapım şartlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı belirtilerek davacının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, bunun üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, yaklaşık maliyet cetvelinde açıklama istenen iş kalemlerinden 14.012/1 nolu pozunun imalat miktarının 172.000 m³ dolgu yapılması olarak belirlendiği,davacı şirket tarafından bu poza karşılık 15.140/4 nolu Bayındırlık – İnşaat (yapı işleri) pozunu kullandığı ve bu pozun makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek makina ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması olarak belirlendiği ve imalat miktarının 176.300 m³ olarak belirlendiği, idarece 17.091/0 nolu pozunun Ocak taşı ile istifli Taş Tahkimatı olarak belirlendiği ve imalat miktarının 34.400 m³ olarak tespit edildiği davacı şirket tarafından bu poza karşılık KGM/17.084/K nolu ocak taşı ile istifli dolgu pozu ve imalat miktarının 35.260 m³ olarak tespit edildiği, idarece 07.006/27 nolu toprak pozu olan ve 275.200 ton toprağın 15 km nakli olarak belirlenen poza karşılık davacı şirketçe N.YF.29 nolu yumuşak ve sert toprak nakli pozun, imalat miktarı 176.300 ton, mesafesi 6.3 km olarak belirlendiği, 17.013 nolu poz olan ocak taşı ile dere tabanına 30 cm kuru perde yapılması olan ve imalat miktarı 20.640 m³ olan poza karşılık KGM.17.103/K nolu Karayolları pozu olan 20.400 m²lik 30 cm kalınlıkta kuru perde pozunun kullanıldığı, 23.176 nolu 40x40x2 mm kutu ile profil korkuluk yapımı olan poza karşılık Y.23.176 nolu Bayındırlık-İnşaat (yapı işleri) Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması pozunu kullandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamasının, teklif sorgulamasına konu iş kalemleri yerine farklı nitelikte ve farklı birim fiyatlara sahip iş kalemlerinin açıklandığı, bu açıklamaların ihaleyi yapan idarece tanımlanan yapım şartlarına ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.5. maddesine uygun olmadığı, idarece belirlenen poz ve iş gruplarından farklı poz numaralarının ve farklı iş kalemleri ölçü birimlerinin ve tanımlarının kullanıldığı, işin şartnamede belirlenen yöntemden farklı bir yöntemle yapılmasına yönelik açıklama yapıldığı anlaşıldığından davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.