Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEYE AYKIRI HUSUSLAR İÇEREN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI KABUL EDİLMEZ.

KARAR NO : 2015/787

KARAR TARİHİ : 02.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

(Danıştay 13. Dairesi)

…Yukarıda mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden, teknik şartname ile ihale konusu hizmet alımlarına ilişkin teknik kriterlerin belirlenebileceği, aşırı düşük tekliflerin teklif edilen hizmet işinin özgünlüğü hususunda belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaların değerlendirileceği, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin tekliflerinin reddedileceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Teknik Şartname’nin 7.1.1’inci maddesine göre yemeklerde kullanılacak olan etin Düzce Belediyesi mezbahasında kesilmesi veya Et Balık Kurumundan temin edilmesi gerektiği, dokümanın bu hâliyle kesinleştiği anlaşıldığından, davacı şirketin ete ilişkin olarak Ankara’da faaliyette bulunan bir firma tarafından düzenlenmiş proforma fatura sunmak suretiyle açıklama yapmasının ihale dokümanına ve yukarıda belirtilen Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.5’inci maddesine uygun olmadığı, dolayısıyla davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.