Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARININ KABUL EDİLMESİ İÇİN İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLEN USULE UYGUN YAPILMASI GEREKİR.

KARAR NO : 2015/2673

KARAR TARİHİ : 25.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

(Danıştay 13. Dairesi)

…Dava dosyasının incelenmesinden;…İdarece 7 iş kalemi için açıklama yapılması istenilmiş olup, şikâyete konu edilen kalemlerden “temel tabanına alt-üst temel malzeme ile dolgu yapılması” iş kalemi için idarenin aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısı ekinde isteklilere gönderilen analiz formatındâ; girdiler tablosu “alt-üst temel dolgu malzemesi ve düz işçi (serme, sulama, tokmaklama)” olarak düzenlenmiştir, öte yandan, Teknik Şartname’de de bahse konu iş kalemi için alt-üst temel dolgu malzemesi kullanılacağı, her kademenin silindir ve kompaktörle sıkıştırılacağı belirtilmekte olup, işin düz işçiliği de kapsadığı açıktır. Davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamasında bu iş kalemine ilişkin olarak İller Bankası A.Ş.’nin 15.140/İB-2 no.lu pozunun esas alındığı, bu pozun ve analizlerinin incelenmesi sonucunda, malzemenin sıkıştırılması için silindir kullanılmasının zorunlu olduğu, teknik şartnamede ve aşırı düşük teklif açıklaması yazısında belirlendiği şekilde kompaktörle sıkıştırmaya ve düz işçiliğe yer verilmediği görülmektedir. Mahkeme tarafından pozun, aşırı düşük teklif açıklamasında istenen iş kalemini karşılayıp karşılamadığı İller Bankası A.Ş.’den sorulmuş olup, gönderilen cevapta, poza konu işin makineli olarak yapıldığı, Teknik Şartname’de belirtilen temel tabanına alt-üst malzeme ile dolgu yapılması imalatını teknolojik olarak karşıladığı belirtilmekle birlikte, teknik şartname ve açıklama istenen analiz formatını karşılar şekilde düz işçilik giderine yer verilmediği görülmekte olup, davacı tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının ihale dokümanında yer alan tarife ve idarenin analiz formatına uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, …Aşırı düşük teklif açıklaması istenen 7 iş kaleminden ikisinde davacının metrajının idarenin metrajından daha düşük olduğu, “demir imalatın iki kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması” iş kaleminde metraj farkının % 34 seviyesinde bulunduğu anlaşılmakta olup, bu farklılığın makul kabul edilemeyeceği açıktır. Bu itibarla, davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yolunda düzeltici işlem tesisine ilişkin dava konusu işlem de hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.