Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: ANALİZ FORMATLARINDA FARKLILAŞTIRMAYA GİDİLEREK YAPILAN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI KABUL EDİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-373

“K…. A.Ş. – D…A.Ş. İş Ortaklığı tarafından “Paletli delgi makinası (112kW-152HP-2500 rpm) (ankraj, zemin çivisi, bidon, barbakan, deliği delinmesi için)” analiz girdisi için yapmış olduğu açıklamanın 05.08.2021 tarihli ve 2021/MK-337 sayılı Kurul kararı doğrultusunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 18.03.2021 tarih ve E:2020/3847, K:2021/1002 sayılı kararı ile “Her ne kadar, temyize konu İdare Mahkemesi kararında, “ekskavatör girdisi için 210 HP gücünden daha fazla güce sahip bir ekskavatör ile de açıklama yapılabileceği, aynı durumun paletli delgi makinesi içinde geçerli olduğu” gerekçesine yer verilmiş ise de, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilere gönderilen ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş teknik özelliklerin ve isteklilere verilen analiz formatlarında yer alan miktarların isteklilerce değiştirilemeyeceği, aksi bir yaklaşımın aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılma amacına ve ihalelere hâkim olan ilkelere aykırı olacağı anlaşıldığından, analiz formatlarında farklılaştırmaya gidilerek yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilemeyeceği açıktır. Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının bu kısmının iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle uygun bulunmadığı görülmüştür.”