Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARINDA AÇIKLAMA İSTENİLECEK PAÇAL İŞ KALEMLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİNİN EN TEMEL GİRDİLERİNE KADAR AYRIŞTIRILARAK GÖSTERİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-497

“…  KGM/60.200 poz numaralı “Soğuk yol çizgi boyası ile yol şerit çizgilerinin çizilmesi (0,3 mm)” iş kaleminde bulunan analiz girdilerinden KGM/03.554/1 poz numaralı “Süpürge makinasının 1 saatlik ücreti (Takriben 130HP+81 HP gücünde)”, KGM/03.554/3 poz numaralı “Soğuk yol çizgi makinasının 1 saatlik ücreti (168 HP gücünde kamyon, 24 HP gücünde 85 Cfm lik kompresör)” ile KGM/03.538/2 poz numaralı “Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)”, 03.538/1 poz numaralı “Arazöz’ün 1 saatlik ücreti (pick-up)” girdileri ile KGM/60.205 poz numaralı “Soğuk yol çizgi boyası ile yaya geçitleri, dur çizgileri ve önce yaya sembollerinin çizilmesi (0,3 mm)” ve KGM/60.206 poz numaralı “Çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri ve dur çizgilerinin çizilmesi (2 mm)” iş kalemlerinin analizinde yer alan KGM/60.003 poz numaralı “Yaya çizgi ekibi” gidisinin birden fazla alt analiz girdisini ihtiva eden analizli girdiler olduğu, ancak idare tarafından verilen analiz formatlarında söz konusu analiz girdilerini oluşturan alt analiz girdilerinin gösterilmediği, diğer bir ifade ile açıklama istenilecek paçal iş kalemlerine ait birim fiyat analizlerinin en temel girdilerine kadar ayrıştırılarak gösterilmediği, dolayısıyla açıklama istenen analiz girdilerinin alt analiz girdilerinden hangileri için açıklama istenip istenmeyeceğinin belirsiz olduğu görülmüş ve bu şekilde yapılan bir sorgulama sonucunda aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede,

a) “Sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubunun, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenmesi,

b) Açıklama istenilecek paçal iş kalemlerine ait birim fiyat analizlerinin temel girdilere (işçilik, mazot, diğer malzeme girdileri, makine amortismanı vb. makine girdileri) kadar ayrıştırılarak yapılması, (Bir başka ifadeyle açıklanması istenilmeyen analiz girdilerinin iş kalemi üzerinden belirlenmeyip, temel girdilere kadar ayrıştırıldıktan sonra belirlenmesi)

c) Paçal/özel iş kalemlerine ait analizlerde aynı poz numarasına sahip girdilerin miktar ve tutarlarının toplanması,

d) Yukarıdaki işlemlerden sonra Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesine göre açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenmesi,

e) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesine göre aynı girdinin birden fazla paçal iş kalemi analizinde yer alması halinde, bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek, herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilmesi (Örneğin mazot girdisi birden fazla paçal iş kalemi analizinde yer alması durumunda, eğer bu paçal iş kalemleri analizlerinden en az birinde mazot girdisinin oranı söz konusu analiz toplamının %3’ünün üstünde olması halinde açıklama istenilmesi),

f) Açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerinin tümüne ilişkin olarak tek bir açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin hazırlanması,

Hazırlanan açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi ile birlikte temel girdilerin cins ve miktarlarının gösterildiği, açıklama istenilecek paçal iş kalemlerine ait analiz formatlarının teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”