Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI YETERLİ GÖRÜLMEYEN VEYA YAZILI AÇIKLAMADA BULUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-495

“… mevzuat hükümlerinden, ihale komisyonunun verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, idarenin tespit ettiği sınır değere göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonu; imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ile teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, ayrıca bir isteklinin teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki Tebliğ’de öngörülen yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edileceği, hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle tekliflerin reddedilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda aktarılan kamu ihale mevzuatının hüküm ve açıklamaları, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısı ve ekleri ile ihale üzerinde bırakılan K… Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler, başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde, anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”