Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: İSTEKLİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARININ İHALE MEVZUATINA UYGUN OLMADIĞI DURUMDA TEKLİFİNİN REDDEDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-691

“İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Ek-O.5 maliyet tespit tutanağı ve Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağına ilişkin fiyat tekliflerinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yer almadığı, ayrıca Ek-O.5 maliyet tespit tutanağında birim mamul/mal maliyeti, Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağında ağırlıklı ortalama birim satış tutarı kısımlarında aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklanması gereken iş kalemlerine ilişkin bir bilginin yer almadığı, yine Ek-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarı kısmında aşırı düşük teklif açıklamasına konu mamul/mala ilişkin bilgi bulunmadığı, aynı zamanda Ek-O.8 stok tespit tutanağında da ağırlıklı ortalama birim maliyet kısmının boş olduğu herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüştür. Sunulan diğer belgelerin ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13’üncü maddesinde yer verilen yöntemlerden biri olmadığı, standart tutanak formlarına göre düzenlenmediği anlaşılmış, söz konusu belgelerin istekli tarafından yapılan hesap cetvelinin SMMM tarafından imzalanmış hali olduğu değerlendirilmiştir.

Bu bağlamda ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale mevzuatına uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, T… S…’nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”