Hakkakul Logo Beyaz

Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan belgelerin mevzuata uygun hazırlanması halinde ticari hayatın olağan akışına aykırılık teşkil ettiğinden bahisle teklif değerlendirme dışı bırakılmaz.

Karar No : 2015/59

Karar Tarihi : 20.01.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 38

(Danıştay 13. Dairesi)

…Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu ihalenin 2. Kısmına 8 isteklinin, 3. Kısmına 9 isteklinin teklif verdiği, 2. ve 3. Kısımlarının A.Tur. Terk. İnş. ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kalması üzerine davacı şirketin, ihale üzerinde kalan istekli tarafından giyim giderine ilişkin olarak yapılan açıklamanın hayatın olağan akışına aykırı olduğu, giyim bedelini tevsik için sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağının Tebliğe uygun olmadığı iddialarıyla itirazen şikâyet yoluna başvurduğu, Kamu İhale Kurulu’nun dava konusu kararıyla, giyim malzemeleri için öngörülen bedelin tevsiki amacıyla piyasada faaliyet gösteren bir şirketten alınan proforma faturanın ve söz konusu proforma faturadaki birim fiyatlara dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, proformadaki fiyatlar ile tutanaktaki bilgilere uyumlu olduğundan, aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklamaların mevzuata uygun olduğu belirtilerek itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

…Bakılan davada, ihale üzerinde kalan şirket tarafından sunulan proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının birbiriyle uyumlu olduğu ve Tebliğ uyarınca gerekli şekli unsurları taşıdığı görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.