Hakkakul Logo Beyaz

Aşırı düşük teklif açıklamaları mevzuata ve ticari hayatın olağan akışına uygun olacak şekilde yapılmalıdır.

Karar No : 2015/1330

Karar Tarihi : 02.10.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 38

(Ankara 13. İdare Mahkemesi)

Dava konusu ihalede, Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanan sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin 8.958.277,42 TL olduğu, ihale üzerinde kalan Y.Tem. Pey. Tar. Tur. Hiz. Org. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin de 8.958.277,43 TL olduğu, anılan istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu işte kullanılacak toplam 11 adet araç için, araçların her biri için aylık 0,00002 TL birim fiyattan, 36 ay için toplam 0,01 TL teklif edildiği, söz konusu teklifin mevzuattaki yuvarlama hükümlerine uygun olmasına karşın; ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bir araca ilişkin teklif edilen aylık giderlere dair birim fiyatın tedavüldeki para birimi ile açıklanamayacağı, bu nedenle ihale üzerine kalan isteklinin teklifinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakla, davacı şirketlerin itirazen şikayet başvurusunun reddine dair davaya konu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.