Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI YETERLİ GÖRÜLMEYEN VEYA YAZILI AÇIKLAMADA BULUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ REDDEDİLİR

KARAR NO : 2023/UH.I-172

KARAR TARİHİ : 18.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… mevzuat hükümleri doğrultusunda teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilerden idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak isteneceği ve istekliler tarafından sunulan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirileceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde de Otobüs ile Küçük otobüs (minibüs) ayrımına gidildiği, ayrıca anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyasında sunulan TÜVTÜRK Araç Muayene Fiyat Listesinde minibüs için de fenni muayene ücretleri ayrımına gidildiği anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama dosyasında Ford Transit marka minibüse ait bilgilerin yer aldığı kataloğun ve TÜVTÜRK Araç Muayene Fiyat Listesi’nin sunulduğu, ihale konusu işte kullanılacak olan araçların minibüs olduğu dikkate alındığında istekli tarafından minibüs fenni muayene bedelleri üzerinden açıklama yapılması gerektiği ancak fenni muayene maliyetlerine ilişkin olarak otobüs fenni muayene maliyetine yönelik hesaplamalara yer verildiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşrı düşük teklif açıklamalarına ilişkin icmalde; 9 aracın fenni muayene ücreti için 13.230,00 TL maliyet öngörüldüğü, açıklamanın devamında fenni muayene ücreti için TÜVTÜRK Araç Muayene Fiyat Listesi’nden otobüs muayene bedelinin kullanıldığının ifade edildiği, söz konusu tutarın Tebliğ’in 79.3.6 maddesine göre güncellenerek 1.467,28 TL’ye ulaşıldığı bu tutarın 1.470,00 TL olarak dikkate alındığının belirtildiği,

 

Anılan istekli tarafından fenni muayene bedelinin tevsiki için TÜVTÜRK Araç Muayene Fiyat Listesi’nin sunulduğu anılan listede minibüs aracına ilişkin 507,40 TL üzerinden hesaplama yapılması gerekirken daha yüksek tutarlı otobüs aracına ilişkin 685,58 TL’nin hesaplamada kullanılması uygun olmamakla birlikte açıklama içeriğinde sunulan fenni muayene bedeline ilişkin belgede minibüs tutarı üzerinden yapılan hesaplamada ulaşılacak bedelin isteklinin toplam maliyet icmalinde 9 aracın fenni muayene ücreti için belirtilen 13.230,00 TL maliyetin altında olacağı dikkate alındığında anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale komisyonu kararında belirtilen gerekçe ile reddedilmesinin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 …

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, A… Cam Sanayi A.Ş.’ye ait aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülerek teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”