Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARININ UYGUNLUĞU HK.

KARAR : İŞ ORTAKLIĞININ AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARININ UYGUN BULUNMAMASINA İLİŞKİN İDARENİN GEREKÇESİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR NO : 2023/UY.I-43

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

“Başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama istenilen analiz girdileri arasında yer verilen çam kerestesi (II. sınıf) analiz girdisi için U… Yapı Enerji San. ve Tic. A.Ş.den fiyat teklifi alındığı, anılan firmanın kuruluşuna ilişkin 04.08.2017 tarihli ve 9382 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde inşaat malzemeleri arasında muhtelif ürünlere yer verildiği ve devamında da “vb.” ifadesine yer verilmek suretiyle ilgili malzemelerin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapabileceğinin belirtildiği, anılan gazetede ayrıca yol inşaatında kullanılacak her türlü malzeme alım, imalatı, satım, ithalatı ve ihracatını yapabileceğinin belirtildiği, itirazen şikâyete konu olan çam kerestesi (II. sınıf) analiz girdisi bir inşaat malzemesi olduğundan bahsi geçen Ticaret Sicili Gazetesi’nde “vb.” ifadesi kapsamında değerlendirilebilmekle birlikte yol inşaatında kullanılacak her türlü malzeme kapsamında da değerlendirilebileceği, dolayısıyla Ö… İnş. Tur. Elekt. Taah. San. ve Tic. A.Ş.-… Yapı Tur. Taah. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan fiyat teklifini veren firmanın faaliyet alanının uygun olmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı, başvurusu sahibinin iddiasının bu kısmının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından idareye şikâyet başvurusu kapsamında satış tutarı tespit tutanağında fiyatın tespitine dayanak olarak gösterilen çam kerestesi (II. sınıf)’a ait 2 adet faturanın sunulduğu, anılan faturalara konu olan ürünün ise “çam kerestesi (II sınıf) çam kerestesi (I. sınıf)(TS 1265)(TS EN 844-6,9,12)(TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-12)” olarak belirtildiği, dolayısıyla faturaların, farklı nitelikte ürünler olan, çam kerestesi (I. sınıf) ürünü ile açıklaması istenilen analiz girdisi olan çam kerestesi (II sınıf) ürününden hangisine düzenlendiğinin belli olmadığı,

 

30.09.2020 tarihli kamu ihale mevzuatında yapılan değişiklikten önce, istekliler tarafından fiyat teklifine konu olan maliyet ve satışlar dayanak alınarak aşırı düşük teklif açıklaması yapılması halinde fiyat teklifi konusu mal miktarına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama olmadığı, ancak söz konusu durumun 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin alındığı gerçek/tüzel kişi tarafından söz konusu teklife konu mal miktarı satışının gerçekleştirildiğine ilişkin teyidin yapılması amacıyla ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması koşulunun getirildiği anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla iddia konusuna ilişkin olarak anılan faturalarda çam kerestesi “çam kerestesi (II sınıf) çam kerestesi (I. sınıf)” ifadesi yer almasından dolayı satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması ile teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması gerektiğine ilişkin denetimin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan çam kerestesi (II sınıf)’a ait miktarın ve fiyatın tespit edilemeyeceği, bu itibarla iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının bu yönüyle uygun bulunmamasına ilişkin idarenin gerekçesinin mevzuata uygun olduğu, başvuru sahibinin iddiasının bu kısmının ise yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”