Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI KAPSAMINDA SUNULAN ANALİZLERDE ANALİZ GİRDİLERİNİN TOPLAM TUTARININ TEKLİF EDİLEN TUTARLARIN ÜZERİNDE OLMASI VEYA İŞ KALEMLERİNİN ANALİZLERİNDE ARİTMETİK HATA YAPILMASI HALİNDE İSTEKLİNİN TEKLİFİ REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UY.I-909

“K…Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerde aritmetik hata bulunmadığı anlaşılmıştır. M…A.Ş. tarafından “KGM/6560” poz numaralı iş kalemine ilişkin sunulan analizin incelenmesi neticesinde; analiz girdilerinde çarpım hatası bulunmamakla birlikte analiz girdilerinin toplam tutarının 3.245,24 TL olarak hesaplanması gerekirken bahse konu analizde toplam tutarın 3.245,21 TL olarak belirtildiği görülmüş olup söz konusu iş kaleminde aritmetik hata yapıldığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda; anılan iş kalemi için istekli tarafından öngörülen 0,79 TL kâr tutarının, analiz toplamının düzeltilmiş tutarına (3.245,24 TL) eklenmesi halinde; kâr dâhil toplam analiz tutarının 3.246,03 TL olacağı, bu tutarın da isteklinin anılan iş kalemi için teklif ettiği 3.246,00 TL tutarın üzerinde olduğu anlaşıldığından, Tebliğ’in … 45.1.8’inci madde açıklaması uyarınca anılan isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Yine A…A.Ş. – G…Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından “NAK5” poz numaralı iş kalemine ilişkin olarak sunulan analizde, analizin kârsız toplam tutarının 22,00 TL olarak hesaplandığı, kâr ve genel giderlerin ise 6,01 TL olduğunun belirtildiği, bu bağlamda toplam tutarın 28,01 TL olarak hesaplanması gerekirken 28,00 TL olarak ifade edildiği; “NAK7” poz numaralı iş kalemine ilişkin olarak sunulan analizde, analizin kârsız toplam tutarının 29,42 TL olarak hesaplandığı, kâr ve genel giderlerin ise 6,59 TL olduğunun belirtildiği, bu bağlamda toplam tutarın 36,01 TL olarak hesaplanması gerekirken 36,00 TL olarak ifade edildiği; “NAK8” poz numaralı iş kalemine ilişkin olarak sunulan analizde, analizin kârsız toplam tutarının 33,13 TL olarak hesaplandığı, kâr ve genel giderlerin ise 8,88 TL olduğunun belirtildiği, bu bağlamda toplam tutarın 42,01 TL olarak hesaplanması gerekirken 42,00 TL olarak ifade edildiği; “NAK9” poz numaralı iş kalemine ilişkin olarak sunulan analizde, analizin kârsız toplam tutarının 36,84 TL olarak hesaplandığı, kâr ve genel giderlerin ise 10,17 TL olduğunun belirtildiği, bu bağlamda toplam tutarın 47,01 TL olarak hesaplanması gerekirken 47,00 TL olarak ifade edildiği; dolayısıyla belirtilen iş kalemlerinin analizlerinde aritmetik hata yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla NAK5, NAK7, NAK8 ve NAK9 poz numaralı iş kalemlerinin her biri için ayrı ayrı geçerli olmak üzere analiz tutarına istekli tarafından öngörülen kâr tutarı eklendiğinde elde edilmesi gereken toplam tutarların sırasıyla 28,01; 36,01; 42,01 ve 47,01 olduğu bu tutarların da isteklinin ilgili iş kalemleri için sırasıyla 28,00, 36,00, 42,00 ve 47,00 olarak teklif ettiği tutarların üzerinde olduğu anlaşıldığından Tebliğ’in … 45.1.8’inci madde açıklaması uyarınca anılan isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”