Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: FATURA VE GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ İLE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI YAPILMASI HALİNDE SUNULMASI GEREKEN KENDİ ÜRETTİĞİ, ALDIĞI VEYA SATTIĞI MALA İLİŞKİN MALİYET/SATIŞ TUTARI TESPİT TUTANAĞININ YA DA STOKLARINDA BULUNDUĞUNA İLİŞKİN STOK TESPİT TUTANAĞININ SUNULMASINA GEREK YOKTUR

KARAR TARİHİ:17.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-993

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.9’uncu maddesinde sadece alış faturası ile açıklamanın kabul edilmeyeceği düzenlemesine yer verildiği, malzemelerin anılan Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesinde sayılan belgelerle açıklama imkânı bulunmayan durumlarda ise yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gerekçesi belirtilmek suretiyle gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabileceğinin ifade edildiği,  bu çerçevede son 12 ay içerisinde ilgili malların ithalatına ilişkin gümrük giriş beyannamelerine dayalı açıklama yapıldığı, gerek gümrük giriş beyannamesi veren firmanın gerekse söz konusu alanı denetlemekle yetkili E… firmasında fatura ve gümrük giriş beyannamesi ile açıklama yapılan iş kalemlerinin ilgili geçici vergi döneminde üretiminin, ithalatının ve ihracatının yapılmadığına ilişkin yazı alınmak suretiyle Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesinde sayılan belgelerle açıklama imkânı bulunmadığının gerekçelendirildiği görülmüştür. Dolayısıyla, fatura ve gümrük giriş beyannamesi ile aşırı düşük teklif açıklaması yapılması halinde sunulması gereken kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mala ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.7) ya da stoklarında bulunduğuna ilişkin stok tespit tutanağının (Ek-O.8) sunulmasına gerek bulunmadığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”