Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: İSTEKLİ TARAFINDAN SUNULAN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMELERİNE VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN DEĞİLSE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI İŞLEMİ YERİNDEDİR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1102

“Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; idare tarafından gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulamasında, idarenin önemli teklif bileşenlerini belirlediği ve sorgulama yazısında teklif bileşenlerinin açıkça belirtildiği, bu sebeple önemli teklif bileşenlerine ilişkin bir belirsizliğin olmadığı, başvuru sahibi tarafından söz konusu teklif sorgulama yazısına ilişkin olarak, idareye süresinde yapılmış bir itiraz olmadığı, bu sebeple aşırı düşük teklif açıklamasının mevcut yazı doğrultusunda yapılması gerektiği, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan teklif açıklaması incelendiğinde, önemli bir teklif bileşeni olarak belirtilen otopark giderine ilişkin herhangi bir bedel öngörülmediği ve açıklama yapılmadığı, önemli teklif bileşenleri arasında yer alan araç bakım onarım, lastik, kasko, trafik ve koltuk sigorta maliyetlerinin ayrı ayrı açıklanması gerekirken, sadece söz konusu tüm giderlerin araç maliyetine dahil olduğunun ifade edildiği öte yandan teklif açıklamasında yer alan araç maliyetine ilişkin fiyat teklifinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanmadığı, belgenin üzerinde ilgili meslek mensubunun onayının yer almadığı ve belgenin ekinde fiyat tespit tutanağının yer almadığı, yine istekli tarafından açıklamaya konu araçların yakıt tüketimini tevsik eden herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı, araç muayene giderlerine ilişkin hesaplamanın hatalı olduğu, belirtilen gerekçelerle başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ihale dokümanı düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, bu sebeple de anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”