Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI UYGUN OLMAYAN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1045

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde  malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin öncelikle  “ana girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunması gerektiği, açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerektiği, oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedileceği açıklamaları yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğ ekinde yer alan standart form EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin dipnotlarında “(AG+İ+YG) oranlar toplamı 1,00’e eşit olacak şekilde istekli tarafından belirtilecektir. 2 Her bir ana girdi unsuru ayrı ayrı yazılacaktır. Örneğin; kemiksiz kırmızı et, tavuk, alabalık, mercimek, domates gibi. … 4 Hangi belge ile tevsik edildiği ve söz konusu belgelerin, ekli belgelerde kaçıncı sayfada olduğu yazılacaktır.  Örneğin; Toptancı Hal Fiyatları; sf. 25. 5 İşçilik giderlerine ilişkin açıklamalara bu bölümde yer verilecektir.” düzenlemelerinin yer aldığı görülmektedir.

 

Söz konusu istekli tarafından, açıklamaları kapsamında EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli sunulmadığı,  söz konusu durumun “Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerektiği” kriterinin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin kontrolün yapılamadığı, ilaveten EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli standart formunun aşırı düşük teklif açıklamalarının uygunluğunun değerlendirilmesi noktasında yönlendirici bir işlevi bulunduğu, açıklama kapsamında tevsiki yapılan ana girdilerin hangi belge ile tevsik edildiği ve söz konusu belgelerin, ekli belgelerde kaçıncı sayfada olduğunun söz konusu cetvelde gösterilmesi gerektiği aksi halde açıklamaların kontrol etmenin mümkün olmadığı bu bağlamda açıklamaları kapsamında EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli sunulmayan söz konusu istekli tarafından sunulan açıklamaların incelenmesinin imkânsız olduğu ve esasa etki eden bu aykırılık nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”