Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: VİRGÜLDEN SONRA FARKLI HANELERE YUVARLAMA YAPARAK ARİTMETİK HATA YAPAN İSTEKLİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1040

“… B…Ltd. Şti. – H… Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; ÖZEL OTO-1 poz numaralı iş kalemine ilişkin olarak düzenlenen analizde her bir girdi miktarı ile birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutarların virgülden sonra çeşitli hanelere yuvarlandığı (örneğin; bazıları virgülden sonra 2 haneye yuvarlanırken bazılarının virgülden sonra 5 haneye yuvarlandığı), yapılan yuvarlama işlemi neticesinde ulaşılan tutara 0,02 TL kâr ve genel giderler eklenmek suretiyle anılan iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın açıklandığı, ancak söz konusu istekli tarafından öngörülen kâr ve genel giderler dahil olmak üzere her bir girdi miktarı ile birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutarlar yuvarlanmaksızın veya her bir girdi miktarı ile birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutarlar virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlama yapılmak suretiyle hesaplama yapıldığında ulaşılan birim fiyatın teklif edilen birim fiyatın üzerinde olduğu, Tebliğ’in …. (39). maddesi gereği isteklilerin analizlerde her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabileceği, ancak toplam teklif tutarını, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlayarak yazması gerektiği, bununla birlikte mevzuat dahilinde izin verilen bu yuvarlama işleminin nihai olarak istekli lehine avantaj oluşturmaması gerektiği, bahse konu istekli tarafından ise aynı analiz içerisinde virgülden sonra farklı hanelere yuvarlama yapılarak birim fiyatın açıklanmaya çalışıldığı, dolayısıyla söz konusu durumun aritmetik hata oluşturduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, B…Ltd.Şti. – H…Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerekmekle birlikte, 03.08.2022 tarih ve 2022/UY.I-908 sayılı Kurul Kararı ile anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görüldüğünden itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.”