Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ E-POSTA İLE GÖNDERİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. II-103

“… mevzuat hükümlerinden, aşırı düşük teklif açıklama istenilmesi ve sunulması hususuna ilişkin olarak, ihale komisyonunun aşırı düşük olanları tespit ettikten sonra belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında kullanabilecekleri yöntemler sayılmış olup, bu yöntemler kapsamında yapılacak açıklamalarda hangi belge ve tutanakların kullanılacağı ve bu belge ve tutanakların sağlaması gereken şekil şartları açıklanmıştır.

Başvuruya konu ihalede, idare tarafından D…  Ltd. Şti.ne gönderilen yazıda, aşırı düşük teklif açıklamalarının, 3 işgünü içerisinde yazılı olarak sunulmasının talep edildiği, söz konusu yazının EKAP üzerindeki tebliğ tarihinin “21.12.2021” olduğu, bu tarihten itibaren 3 işgününün “24.12.2021” mesai bitimine denk geldiği, anılan istekli tarafından açıklamaların, “23.12.2021” tarihinde e-posta ile gönderildiği, fiziki olarak ise “27.12.2021” tarihinde sunulduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklamasının e-posta ile gönderilme imkanının olmadığı, zira söz konusu yöntemle gönderilen açıklamaların, istenilen imza, kaşe vb. şartları içermemesi sebebiyle bağlayıcılığının olmayacağı bu kapsamda aşırı düşük teklif açıklamalarının e-posta ile gönderilmesinin mevzuata uygun olmadığı, açıklamaların fiziki olarak ise idarece verilen sürenin bitiminden sonra sunulduğu, dolayısıyla anılan istekli tarafından süresi içerisinde usulüne uygun açıklama sunulmadığı görülmüş olup, başvuru sahibin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.”