Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: İDARECE AÇIKLAMA İSTENEN VE İSTENMEYEN ANALİZ GİRDİLERİ LİSTESİ OLUŞTURULMADAN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ MEVZUATA UYGUN OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN OLARAK SAĞLIKLI BİR DEĞERLENDİRME YAPILABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1228

“Başvuruya konu ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin işlemler incelendiğinde, idarece birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tüm iş kalemleriyle ilgili ve bir analiz hazırlanmadan, analiz girdileri belirlenmeden açıklama istenildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da kendince bir analiz yapılarak, iş kalemlerinin tamamı için açıklama istenilmesinden hareketle işin toplamı için fiyat teklifleri ile açıklamada bulunulduğu görülmüştür. Bu durumda açıklama istenen iş kalemleri Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesine uygun olarak belirlenmediğinden ve ayrıca açıklama istenen ve istenmeyen analiz girdileri listesi oluşturulmadığından idarece yapılan değerlendirmenin de sağlıklı olamayacağı sonucuna  ulaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, idarece mevzuata uygun olarak yapılmayan söz konusu aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden sunulacak olan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olup olmadığına ilişkin olarak sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesinin mümkün olamayacağı anlaşılmış olup, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıklar göz önüne alınarak,

 

1- İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılırken “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/gruplarının belirlenmesi, sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubunun, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenmesi,

 

2- Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesine göre açıklama istenecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenmesi, sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemlerinden, nitelik ve nicelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile birebir uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemlerine (paçal iş kalemi) ait birim fiyat analizlerinin temel girdilere (işçilik, makine amortismanı, mazot, makine ve diğer malzeme girdileri vb.) kadar ayrıştırılması, paçal/özel iş kalemlerine ait analizlerde aynı poz numarasına sahip girdilerin miktar ve tutarlarının anılan poz miktarları dikkate alınarak toplanması (örneğin aynı iş kalemi analizi içerisinde yer alan işçilikle ilgili girdilerin söz konusu poz birim miktarı dikkate alınarak toplanması), farklı poz numarasına sahip girdilerinin ise ayrı ayrı gösterilmesi ve aşırı düşük teklif sorgulaması işleminin yukarıda aktarılan açıklamalar doğrultusunda yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”