Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI KAPSAMINDA SUNULAN VE FİYAT TEKLİFLERİNE DAYANAK TEŞKİL EDEN TUTANAKLARIN EKİNDE YER ALAN İMZA SİRKÜLERİNİN, BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİNE UYGUN OLARAK SUNULMASI AÇIKÇA TALEP EDİLMEDİKÇE BU BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ ŞARTLARI ARANMAZ

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1302

“İlgili aşırı düşük teklif açıklama yazısıyla sınır değerin altında kalan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi/belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmaları talep edildiği, anılan yazıda atıf yapılan İdari Şartname düzenlemesinin ihaleye katılımda yeterlik belgelerinin sunulmasında aranılacak kriterlere yönelik olduğu ve dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan ve fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların ekinde yer alan imza sirkülerinin, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması açıkça talep edilmedikçe söz konusu belgelere ilişkin ihale dokümanında yer alan sunuluş şekli şartlarının aranmayacağı, bu doğrultuda idarenin anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını uygun bulmama gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, … Kamu İhale Genel Tebliği açıklaması uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın ekinde sunulan imza sirkülerinin aslının yahut suretinin sunulmasına cevaz verildiği, bu doğrultuda söz konusu belge için herhangi bir sunuluş şekli şartı aranmadığı anlaşılmış, idarenin anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını uygun bulmama gerekçesinin bu yönüyle de yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”